Napo – bezpečnosť s úsmevom

Image
Napo — safety with a smile

Napo ako hrdina série animovaných filmov poskytuje odľahčené pokyny vyvolávajúce diskusiu na tému bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a prevencia rizika.

Napo je typický zamestnanec pracujúci v ktoromkoľvek priemyselnom odvetví alebo sektore. Často je vystavený bežným rizikám a nebezpečným situáciám na pracovisku. Aktívne sa však zapája do identifikácie rizík a poskytuje praktické riešenia.

Napo sa teraz stal hlavným zástupcom pre kampane Zdravé pracoviská agentúry EU-OSHA a mnohé z jeho filmov súvisia s týmito kampaňami, alebo ich podporujú. Takisto sa osobne zúčastňuje na kľúčových podujatiach kampane.

Filmy s postavičkou NAPO

Napo hviezdi spolu so svojimi kolegami v sérii nemých filmov, ktoré ľuďom každého pôvodu, kultúry a veku umožňujú pochopiť ho a stotožniť sa s ním. Tieto filmy sa týkajú širokej škály tém o bezpečnosti a ochrane zdravia, napríklad:

Po vymedzení tém pravidelne vznikajú nové filmy. Tieto filmy vyrába konzorcium Napo, ktoré tvorí malá skupina európskych organizácií súvisiacich s BOZP a agentúra EU-OSHA.

Napo na pracovisku

Tieto online zdroje sú navrhnuté tak, aby pomohli podnikom pri využívaní filmov o Napovi nielen na zvýšenie informovanosti o témach týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti, ale aj na podnietenie výmeny názorov a skúseností medzi zamestnancami a dodávateľmi. Je možné ich použiť aj na kurzoch odbornej prípravy.

Prvá séria s názvom Porozumenie poškodeniam podporno-pohybovej sústavy inšpiruje jednotlivcov a podniky k zamysleniu nad poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, ako sú bolesti chrbta, poškodenia horných končatín a poranenia z opakovaných úkonov. Tento spôsob spoločného zamyslenia pomôže podnikom vypracovať komplexné riešenia na zmiernenie dosahu poškodení podporno-pohybovej sústavy, aby zamestnancom, ich rodinám a celým spoločenstvám dokázali poskytnúť naplnený pracovný život.

Napo pre učiteľov

Napo pomáha priblížiť témy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia aj deťom základných škôl. Agentúra EU-OSHA s podporou konzorcia Napo navrhla sériu nástrojov online pre učiteľov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Poskytuje študijné balíky, ktoré obsahujú:

  • kľúčové posolstvá a ciele v oblasti vzdelávania,
  • nápady na aktivitu a zdroje online,
  • vzorové učebné plány v dĺžke 45 minút,

Po úspešnej pilotnej schéme sa tieto lekcie vypracúvajú a šíria do celej Európy.

Konzorcium Napo

Konzorcium Napo Film vzniklo pri príležitosti Európskeho roka bezpečnosti a ochrany zdravia 1992/1993 a Európskych filmových festivalov, ktoré organizovala Európska komisia.

Komisia podporovala filmové festivaly vo viere, že bude možné identifikovať a prispôsobiť najlepšie filmy, aby sa dali použiť v celej Európskej únii. Ukázalo sa, že toto nie je také jednoduché. Mnohé filmy vyrábali komerčné produkčné spoločnosti, ktoré neboli ochotné vzdať sa svojich práv. Kultúrne rozdiely spôsobovali, že obrazy, dej a „vzhľad a dojem“ sťažujú prispôsobenie a transfer filmov cez štátne hranice.

Po filmovom festivale v Štrasburgu v roku 1995 sa stretli štyria aktívni odborníci v oblasti komunikácie z Francúzska, Nemecka, zo Švédska a Spojeného kráľovstva, aby diskutovali o spôsoboch, ktoré by umožnili výrobu filmu na využitie v celej Európe.

The Napo Consortium currently comprises eight members: AUVA (Austria), CIOP (Poland), DGUV (Germany), EU-OSHA (Bilbao, Spain), INAIL (Italy), INRS (France), SUVA (Switzerland) and TNO (Netherlands).

Konzorcium Napo v súčasnosti pozostáva z 8 členov – AUVA (Rakúsko), CIOP (Poľsko), DGUV (Nemecko), EU-OSHA (Bilbao, Španielsko), INAIL (Taliansko), INRS (Francúzsko), SUVA (Švajčiarsko) a TNO (Holandsko).