Výskum v oblasti poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou

Image

V roku 2017 začala agentúra EU-OSHA štvorročný výskum v oblasti poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou, ktorý sa má ukončiť na konci roka 2020. Táto výskumná činnosť vedie ku kampani agentúry EU-OSHA Zdravé pracoviská 2020 – 2022, ktorá sa zameriava na poškodenia podporno-pohybovej sústavy.

Cieľom je propagovať a podporiť prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy a riadenie chronických poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou na pracovisku. Prebieha to identifikovaním osvedčených postupov, zvyšovaním povedomia vnútroštátnych orgánov, zamestnávateľov a odvetvových organizácií o osvedčených postupoch a poskytovaním usmernení k osvedčeným postupom.

Ciele sú:

 • využívať údaje z existujúceho výskumu a nové údaje na lepšie pochopenie základných príčin poškodení podporno-pohybovej sústavy v rôznych odvetviach a povolaniach,
 • identifikovať úspešné iniciatívy na predchádzanie a riadenie poškodení podporno-pohybovej sústavy a propagovať ich medzi verejnosťou,
 • stimulovať diskusiu o podpore preventívnych opatrení na vnútroštátnej úrovni medzi tvorcami politík a odborníkmi na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP),
 • propagovať úspešné dlhodobé opätovné začleňovanie pracovníkov s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy identifikovaním účinných programov a opatrení.

Výskum je zameraný na štúdium literatúry, zber a analýza údajov, vypracúvanie prípadových štúdií a identifikovanie najlepších postupov, praktických nástrojov a školení, ako aj vypracúvanie materiálov na zvyšovanie povedomia.

Projekty a ďalšie činnosti obsahujú mnoho zložiek. 

 

Výskum, politika a prax v oblasti prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou stále vyvolávajú veľké obavy aj napriek desiatkam rokov investícií do ich prevencie na všetkých úrovniach. V tomto projekte sa zisťuje, prečo je to tak, a odporúčajú sa nové prístupy k riešeniu tejto problematiky, najmä:

 • zlepšovanie chápania vznikajúcich rizík a faktorov, ktoré prispievajú k poškodeniam podporno-pohybovej sústavy súvisiacim s prácou,
 • identifikovanie súvisiacich problémov,
 • identifikovanie nedostatkov súčasných stratégií na úrovni politík aj pracovísk,
 • hodnotenie účinnosti a kvality zásahov na pracovisku a posudzovania rizík.

Pozrieť si hlavné správy a súvisiace publikácie

Prehľad faktov a údajov týkajúcich sa poškodení podporno-pohybovej sústavy

Na podporu tvorcov politík na úrovni EÚ, ako aj jednotlivých členských štátov, potrebujeme presný obraz o prevalencii, nákladoch a demografii poškodení podporno-pohybovej sústavy v celej Európe.

Tento projekt takýto obraz poskytuje, pretože sa v ňom zlučujú a analyzujú údaje z relevantných a spoľahlivých oficiálnych zdrojov, vďaka ktorým lepšie chápeme základné príčiny poškodení podporno-pohybovej sústavy. Uľahčuje a stimuluje sa tak príprava viacerých a lepšie zacielených politických nástrojov na úrovni EÚ, ako aj jednotlivých členských štátov.

Projekt sa zameriava aj na včasnejšie identifikovanie nových a vznikajúcich rizík pri práci, čím sa umožňujú včasné a efektívne zásahy.

Práca s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy

BOZP pomáha osobám s bolestivými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, aby mohli ďalej pracovať a aby sa ich stav pri práci nezhoršoval. Dosiahne sa to určením a posúdením vhodných úprav, ktoré pracovníkom umožňujú pokračovať v práci.

Výskum vychádza z návratu do práce, ktorý je súčasťou projektu o bezpečnosti a ochrane zdravia starších pracovníkov. Cieľom je zlepšiť informovanosť a prístup ku kľúčovým informáciám, a tým podporiť zamestnanosť osôb trpiacich bolesťami súvisiacimi s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy.

Určuje praktické riešenia vrátane jednoduchých opatrení zameraných na pokračovanie v práci a zdrojov, ktoré majú pracovníkov stimulovať, aby príznaky včas oznamovali.

Pozrieť si hlavné správy a súvisiace publikácie

Zdroje odbornej prípravy na pracovisku

Zdroje sa poskytujú na odbornú prípravu a úvodné školenia, ako aj na bezpečnostné inštruktáže a diskusií o BOZP na pracovisku. Vychádzajú z existujúcich materiálov pre učiteľov na výuku žiakov vo veku 7 až 11 rokov týkajúcu sa poškodení podporno-pohybovej sústavy s využitím filmov s postavičkou Napo.

Film Napo … obmedzte záťaž! je celý venovaný poškodeniam podporno-pohybovej sústavy a film Napo … bezpečná budúcnosť informuje o situáciách týkajúcich sa poškodení podporno-pohybovej sústavy. Ku každej filmovej scénke je priradená školiaca úloha podľa jednotlivých vzdelávacích cieľov a celkový prehľad úloh. Materiály sú ideálne na diskusie alebo prácu v skupinách po premietnutí filmu s Napom.

Projekt obsahuje aj tzv. situačné karty s opisom reálnych situácií na pracovisku, ktoré sa týkajú poškodení podporno-pohybovej sústavy. Aj tieto sú ideálne na skupinovú prácu. Každá karta obsahuje presne toľko informácií, koľko je potrebné na pochopenie problematiky a kontextu situácie, pričom riešenia hľadajú účastníci spoločne. 

Súbor nástrojov na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy

Balík praktických nástrojov je zostavený na zlepšenie informovanosti o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy a poskytovania podpory v oblasti prevencie na pracovisku.

Glavni rezultat projekta je javno dostopna zbirka podatkov, ki vsebuje povezave do obstoječih virov o kostno-mišičnih obolenjih v Evropi:

 • publikácie,
 • prípadové štúdie,
 • usmernenia,
 • praktické nástroje,
 • audiovizuálne materiály.

Pozrieť si hlavné správy a súvisiace publikácie

Rozmanitosť na pracovisku a poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Pracovná sila v Európe je čoraz rozmanitejšia, a to v dôsledku:

 • prílevu pracovníkov z radov migrantov a utečencov,
 • zvyšujúceho sa počtu pracovníkov z radov migrantov druhej generácie,
 • vyššieho počtu žien na trhu práce,
 • vyššieho počtu starších pracovníkov vďaka politikám aktívneho starnutia,
 • lepšej viditeľnosti a zvýšenej účasti pracovníkov z radov LGBTI osôb,
 • vyššej účasti pracovníkov so zdravotným postihnutím.

Tieto skupiny často zažívajú podpriemerné pracovné podmienky. Často sú izolované v osobitných odvetviach alebo na pracovných pozíciách, pre ktoré sú typické nepriaznivé pracovné podmienky, čelia vyššiemu riziku poškodení podporno-pohybovej sústavy, čo má závažnejší vplyv na ich zdravie.

Projekt prináša dôkazy o vzťahu medzi poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a rozmanitosťou pracovnej sily a identifikujú sa v ňom osvedčené postupy v tejto oblasti so zameraním na pracovníkov z radov migrantov, žien a LGBTI osôb.

Pozrieť si hlavné správy a súvisiace publikácie

Zdravá pohybová sústava a budúci pracovníci

EU-OSHA úzko spolupracuje so sieťou ENETOSH pri získavaní informácií o výskume, osvedčených postupoch a praktických nástrojoch týkajúcich sa poškodení podporno-pohybovej sústavy zameraných na mladých ľudí. Hlavné výstupy sa začleňujú do databázy poškodení podporno-pohybovej sústavy, ktorá bola vyvinutá v rámci projektu Súbor nástrojov na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy a činností kampane Zdravé pracoviská.

Dostupné zdroje:

Dlhotrvajúce statické polohy a poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Čoraz viac pozornosti sa venuje poškodeniam podporno-pohybovej sústavy súvisiacim s dlhotrvajúcim sedením a státím.

Sedavej pracovnej činnosti stále pribúda (napr. kancelárska práca), pričom existuje len málo praktického poradenstva v oblasti prevencie. Dlhé státie zaťažuje dolnú časť chrbta a môže spôsobiť poškodenie dolných končatín.

V tomto projekte sa zvyšuje povedomie o rizikách a riešeniach súvisiacich so sedavou činnosťou a dlhým státím a poskytuje praktické poradenstvo.

Články na portáli OSHwiki:

Participatívna ergonomika na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy

Tzv. participatívna ergonomika sa týka pracovníkov, vedúcich pracovníkov a ďalších príslušných strán, aby spoločne identifikovali a riešili nebezpečenstvá súvisiace s prácou, ktoré môžu viesť k úrazom a zdravotným problémom. Účastníci majú určiť a eliminovať riziká na pracovisku, ktoré by mohli spôsobiť alebo zhoršiť poškodenia podporno-pohybovej sústavy.

K príkladom patria práca v neprirodzených polohách, vykonávanie opakujúcich sa činností a používanie sily. Tento postup môže zamestnávateľom pomôcť pri zavádzaní čo najefektívnejších riešení.

Verejnosť však postup aj jeho praktické uplatnenie zatiaľ príliš málo pozná. Projekt poskytuje informácie a jednoduché zdroje na riešenie uvedených potrieb vrátane prípadových štúdií.

Psychosociálne rizikové faktory a poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Z dôkazov vyplýva, že psychosociálne riziká a poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú tak úzko previazané, že by sa mali riešiť spoločne. Panuje všeobecná zhoda, že k poškodeniam podporno-pohybovej sústavy pri práci prispieva množstvo faktorov, a to najmä fyzických (neprirodzené pracovné polohy, pohyby vyžadujúce silu, opakované činnosti atď.).

Nedávny výskum bol zameraný na psychosociálne prvky súvisiace s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy na pracovisku, ako napríklad nízka spokojnosť s prácou, konkurenčné nároky, nedostatočná kontrola práce a nedostatočná sociálna podpora.

Tento projekt zlepšuje naše chápanie súvislostí medzi psychosociálnymi rizikami a poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, pretože poskytuje usmernenia a príklady osvedčených postupov.

Telepráca

Telepráca prispela k rozvoju podnikov a pomohla im prežiť pandémiu ochorenia COVID-19. Zamestnancov však vystavila vyššiemu riziku vzniku poškodení podporno-pohybovej sústavy a problémov s duševným zdravím. Agentúra EU-OSHA vykonáva v tejto oblasti množstvo výskumných činností zameraných na dôkladnejšie preskúmanie tohto spôsobu výkonu práce, ako aj na jeho dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) z pohľadu zamestnancov, zamestnávateľov a tvorcov politík.

Prečítajte si hlavné správy, súvisiace publikácie a praktické nástroje

Články na portáli OSHwiki:

Odvetvové a tematické zdroje

V niektorých hospodárskych odvetviach, ako aj v prípade zamestnancov v rôznych povolaniach sú poškodenia podporno-pohybovej sústavy mimoriadne vážnym problémom. Na analýzu vplyvu poškodení podporno-pohybovej sústavy na odvetvia a povolania sa uskutočnil výskum, ktorého výsledky sú predstavené formou tematických článkov a ďalších zdrojov.

Pozri všetky publikácie