OiRA: bezplatné a jednoduché nástroje na priamy proces hodnotenia rizík

Image
OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Hodnotenie rizík je zásadný prvý krok pri predchádzaní pracovným úrazom a chorobám z povolania. OiRA – interaktívne hodnotenie rizík online – tento proces zjednodušuje.

Obsahuje zdroje a know-how potrebné na to, aby mikropodnikom a malým organizáciám umožnili vlastné hodnotenie rizík. Nástroje hodnotenia rizík, ktoré možno bezplatne vyhľadať na internete, sú jednoducho dostupné a ľahko sa používajú.

Nástroj na hodnotenie rizík poskytuje podrobný prístup k procesu hodnotenia rizika, počnúc stanovením rizík na pracovisku, prevedením používateľa procesom vykonávania preventívnych opatrení a končiac monitorovaním a predkladaním správ o rizikách.

Čo je nástroj OiRA?

OiRA (nástroj na hodnotenie rizík) bol vytvorený s cieľom poskytnúť používateľsky jednoduché nástroje, ktoré usmernia mikropodniky a malé organizácie v procese hodnotenia rizík. Softvér OiRA, ktorý vyvinula agentúra EU-OSHA v roku 2009 a ktorý sa používa od roku 2010, je založený na holandskom nástroji hodnotenia rizík známom ako RI&E. Ako tomu nasvedčujú dôkazy z praxe, tento nástroj sa veľmi úspešne a dobre používa. 

Softvér agentúry EU-OSHA OiRA pomáha odvetvovým sociálnym partnerom (organizáciám zamestnávateľov a zamestnancov) a vnútroštátnym orgánom (ministerstvám, inšpektorátom práce, inštitúciám pre BOZP atď.) vyvíjať odvetvové nástroje hodnotenia rizík zamerané na malé podniky.

Aktualizované informácie o projekte OiRA (partneri OiRA, uverejnené nástroje OiRA alebo ich plánované uverejnenie) nájdete na webovej lokalite projektu OiRA.

Čo je myšlienkou nástroja OiRA?

Hodnotenie rizík je základom každého prístupu k riadeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a je kľúčovým prvkom pri vytváraní zdravého pracoviska. 

Prostredníctvom nástroja OiRA agentúra EU-OSHA podporuje strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2021 – 2027, ktorý sa uviedol do praxe v júni 2021. Cieľom nástroja OiRA je zvýšiť počet mikropodnikov a malých podnikov, ktoré hodnotia riziká, ako aj zvýšiť kvalitu tohto hodnotenia tým, že sa hodnotenie rizík uľahčí. Nástroje podnikom umožňujú začať (alebo zlepšiť) proces hodnotenia rizík. Nástroje OiRA tak podnikom pomáhajú zvýšiť ich konkurencieschopnosť, napríklad znížením nákladov v dôsledku chorôb z povolania alebo minimalizovaním rizík úrazov, ako aj zlepšiť celkové pracovné podmienky a výkonnosť organizácie.

Prečo používať platformu OiRA?

Hodnotenie rizík je v súčasnosti mnohým podnikom dobre známym postupom, ktorý sa používa na stovkách tisícov pracovísk v celej Európe na prevenciu rizík. Pre niektoré spoločnosti, najmä pre mikropodniky a malé organizácie, však hodnotenie rizík môže predstavovať náročný proces. vNástrojom OiRA sa tento proces môže zjednodušiť a organizáciám sa v rámci neho poskytnú zdroje na zvládnutie týchto ťažkostí.

Používanie nástrojov OiRA prináša organizáciám aj určité výhody:

 • používanie nástrojov OiRA je úplne bezplatné,
 • nástroje sú dostupné online,
 • k dispozícii je aplikácia pre mobilné telefóny,
 • nástroje sú navrhnuté priamo pre konkrétne odvetvia,
 • nástroje je do určitej miery možné nastaviť podľa podmienok podnikov,
 • nástroje umožňujú vytvoriť akčný plán a vyberať si zo zoznamu navrhnutých opatrení.

Ako nástroj OiRA funguje?

Proces používania nástroja hodnotenia rizík má päť hlavných krokov:

 1. Príprava: nástroj OiRA do istej miery podnikom umožňuje, aby si prostredníctvom zodpovedania niekoľkých jednoduchých otázok prispôsobili hodnotenie rizík vlastným špecifikám.
 2. Identifikácia: zahŕňa vyhľadanie tých vecí v práci, ktoré môžu spôsobiť ujmu, a identifikáciu toho, kto môže byť vystavený nebezpečenstvu.
 3. Hodnotenie: túto fázu tvorí usporiadanie identifikovaných rizík podľa dôležitosti. Toto usporiadanie neskôr môže pomôcť pri rozhodovaní, ktoré opatrenia vykonať ako prvé.
 4. Akčný plán: nástroj pomôže pri vytvorení akčného plánu a rozhodovaní, ako odstrániť alebo kontrolovať riziká.
 5. Správa: napokon sa automaticky vytvorí správa a akčný plán, ktoré možno vytlačiť a/alebo prevziať, vďaka čomu sa dajú zdokladovať výsledky procesu hodnotenia rizík.

Ako získať prístup k nástroju OiRA?

Na registráciu stačí len platná e-mailová adresa. Každá fyzická osoba alebo organizácia si môže z dostupných nástrojov OiRA vybrať taký, ktorý najlepšie zodpovedá krajine, odvetviu a podniku. 

Navštívte dostupné nástroje OiRA pre jednotlivé odvetvia a krajiny na webovej lokalite projektu OiRA.

Účasť sociálnych partnerov a vnútroštátnych orgánov

Všetky nástroje OiRA boli vytvorené sociálnymi partnermi a/alebo vnútroštátnymi orgánmi alebo s ich účasťou. Ak ste sociálny partner alebo vnútroštátna inštitúcia/orgán a chcete sa zapojiť do vývoja určitých nástrojov OiRA pre jednotlivé odvetvia, viac informácií nájdete na webovej lokalite projektu OiRA.