Začleňovanie BOZP do vzdelávania

Image
Mainstreaming OSH into education. Two kids wearing ear protection headsets

Začleňovanie – alebo zahrnutie – BOZP do vzdelávania znamená systematicky ho zahŕňať do vyučovacích hodín. V ideálnom prípade sa stane súčasťou každodenného života žiakov, rodičov a zamestnancov.

Ak sa deti začnú učiť o bezpečnosti a ochrane zdravia tak, ako sa učia čítať a písať, stanú sa prirodzenou súčasťou ich práce, hier a života. Získajú správny postoj k bezpečnosti a ochrane zdravia, ktorý si so sebou ponesú počas celého pracovného života.

Začnite v mladom veku a buďte v bezpečí: úspešné vzdelávanie o BOZP

Je lepšie zahrnúť BOZP do jednotlivých predmetov, ako ju vyučovať ako samostatný predmet. Vzdelávanie na základe aktivít a príklady zo skutočného života pomôžu odovzdať deťom a mladým ľuďom toto posolstvo. Kľúčové posolstvá možno pre rôzne vekové skupiny zopakovať rôznymi spôsobmi, či už ide o základné školy alebo stredné odborné školy.

Ideálnym modelom je celoškolský prístup. Zahrnutie BOZP do ďalšieho vzdelávania je ťažšie a menej rozvinuté, najmä na univerzitách. Uplatňuje sa však rovnaký celoinštitucionálny model. K úspešnému zahrnutiu významne prispieva vytváranie sietí a spolupráca s orgánmi BOZP na základe partnerstva.

Zahrnutie BOZP do života v škole

Celoškolský prístup je kombináciou vzdelávania a školskej správy. Žiaci a zamestnanci spolupracujú na tom, aby bola škola bezpečným a zdravým miestom na prácu a vzdelávanie prostredníctvom:

 • vzdelávania o rizikách a riadení BOZP, napríklad zapájaním žiakov do odhaľovania rizík
 • vzdelávania a podpory v oblasti zdravia, napr. zdravé školské iniciatívy
 • podporovania dôstojnosti a rešpektu pre všetkých, napr. kampane proti šikanovaniu
 • starostlivosti o životné prostredie, napr. opätovné použitie a recyklácia

Tipy na úspešné zahrnutie

Z prípadových štúdií vieme, čo pomáha, aby celoškolský prístup fungoval:

 • vedenie zo strany riaditeľa s cieľom motivovať zamestnancov a žiakov
 • zapájanie žiakov, rodičov a zamestnancov
 • poskytovanie praktickej podpory a nástrojov; v tejto súvislosti bol nápomocný zdroj „
  Napo pre učiteľov
 • odborná príprava učiteľov
 • vytváranie sietí medzi školami
 • spolupráca medzi BOZP a orgánmi v oblasti vzdelávania
 • praktická výučba a prepojenie vzdelávania o rizikách s vyučovanými predmetmi

Ďalšie informácie: