Grécko

Všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na vnútroštátnej úrovni náležia do kompetencie ministerstva práce a sociálneho zabezpečenia. Príslušnými hlavnými orgánmi štátu sú Generálne riaditeľstvo pracovných podmienok a zdravia, ktoré zodpovedá za právne predpisy, stratégiu, organizáciu, informácie, výchovu a vzdelávanie, školenia a výskum v oblasti BOZP a inšpektorát práce (S.EP.E), ktorý je orgánom na kontrolu a presadzovanie vykonávania pracovnoprávnych predpisov.Mimovládni sociálni partneri BOZP zohrávajú významnú úlohu s cieľom dosiahnuť spoločný cieľ, ktorým je zlepšenie pracovného prostredia a minimalizácia počtu pracovných úrazov a chorôb z povolania prostredníctvom vnútroštátneho sociálneho dialógu o BOZP.Grécke kontaktné miesto v spolupráci so sociálnymi partnermi a ďalšími organizáciami sa okrem iného podujalo koordinovať a riadiť prevádzku vnútroštátnej informačnej siete BOZP.


Kontaktné údaje kontaktných miest

Ministry of Labour and Social Affairs
29, Stadiou str.
10110 Athens
Grécko
Contact person:
Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
Tel: +30 213 1516 090
E-mailová adresa: grfop [dot] euosha [at] ypakp [dot] gr