Grécko

Všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na vnútroštátnej úrovni náležia do kompetencie ministerstva práce a sociálneho zabezpečenia. Príslušnými hlavnými orgánmi štátu sú Generálne riaditeľstvo pracovných podmienok a zdravia, ktoré zodpovedá za právne predpisy, stratégiu, organizáciu, informácie, výchovu a vzdelávanie, školenia a výskum v oblasti BOZP a inšpektorát práce (S.EP.E), ktorý je orgánom na kontrolu a presadzovanie vykonávania pracovnoprávnych predpisov.Mimovládni sociálni partneri BOZP zohrávajú významnú úlohu s cieľom dosiahnuť spoločný cieľ, ktorým je zlepšenie pracovného prostredia a minimalizácia počtu pracovných úrazov a chorôb z povolania prostredníctvom vnútroštátneho sociálneho dialógu o BOZP.Grécke kontaktné miesto v spolupráci so sociálnymi partnermi a ďalšími organizáciami sa okrem iného podujalo koordinovať a riadiť prevádzku vnútroštátnej informačnej siete BOZP.


Focal points' contact details

 • Hellenic Ministry of Labour and Social Affairs
  29, Stadiou str.
  10110
  Athens
  Greece
  Contact person: Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
  E-mail address:
  grfop.euosha [at] ypakp.gr