Litva

V Litve realizuje vnútroštátnu politiku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia (spoločne s ministerstvom zdravotníctva). Národný inšpektorát práce, ktorý svoju činnosť vykonáva pod záštitou ministerstva práce a sociálneho zabezpečenia, zodpovedá za prevenciu úrazov pri práci a chorôb z povolania, za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, prevenciu porušovania právnych aktov týkajúcich sa práce, ako aj za kontrolu dodržiavania zákonníka práce Litovskej republiky a zákonov a bežných právnych aktov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami v podnikoch, inštitúciách, organizáciách alebo iných organizačných štruktúrach, a to bez ohľadu na ich právnu formu, typ a oblasť pôsobnosti, ako aj v prípadoch, keď zamestnávateľ je fyzickou osobou (zákon národného inšpektorátu práce č. IX-1768, Žin., 2003, č. 102-4585).Hlavnými právnymi aktmi, ktorými sa riadi politika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj jej realizácia v Litve, sú zákonník práce a zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (č. IX-1672, Žin., 2003, č. 70-3170).Úlohy litovského kontaktného miesta Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vykonáva národný inšpektorát práce. Kontaktné miesto koordinuje litovskú informačnú sieť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorá sa skladá z organizácií zamestnancov a zamestnávateľov, vedeckých a verejných inštitúcií a orgánov zodpovedných za vykonávanie vnútroštátnej politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Focal points' contact details

 • State Labour Inspectorate /Valstybinė darbo inspekcija
  Algirdo g. 19
  03213
  Vilnius
  Lithuania
  Contact person: Nerita SOT
  E-mail address:
  nerita.sot [at] vdi.lt