Švédsko

Švédsky úrad pre pracovné prostredie Mynak je v mene švédskej vlády a parlamentu od roku 2019 národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Úrad Mynak ako kontaktné miesto koordinuje spoluprácu zástupcov vlády, zamestnávateľov a zamestnancov s cieľom posilniť vnútroštátnu a medzinárodnú prácu v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Švédsky úrad pre pracovné prostredie je národné vedomostné centrum pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a medzi jeho úlohy patrí:

  • zbierať, zostavovať a šíriť existujúce poznatky založené na výskume o práci a pracovnom prostredí,
  • hodnotiť a analyzovať účinky vykonávaných reforiem a vládnych iniciatív,
  • pomáhať identifikovať a riešiť medzery vo vedomostiach a oblasti rozvoja,
  • monitorovať a podporovať rozvoj poznatkov na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni,
  • monitorovať a podporovať rozvoj organizácií v oblasti ochrany zdravia pri práci.

Kontaktné údaje kontaktných miest

Swedish Agency for Work Environment Expertise
Drottninggatan 9
803 20 Gävle
Švédsko
Contact person:
Pernilla BJÄRNE
Tel: +46 26-14 84 13