You are here

Švédsko:

Úlohou švédskeho úradu pre pracovné prostredie, ktorý pôsobí pod záštitou švédskej vlády a parlamentu, je zabezpečiť, aby pracovné prostredie vyhovovalo požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ustanoveným v právnych predpisoch a aby všetci mohli pracovať v dobrých a neustále sa zlepšujúcich podmienkach. Švédsky úrad pre pracovné prostredie pôsobí na základe rámcovej dohody. Presnejšie informácie sa nachádzajú v predpisoch, ktoré úrad vydáva. Úrad pôsobí ako švédske kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a koordinuje spoluprácu zástupcov vlády, zamestnávateľov a zamestnancov v sieti partnerov.Zastupuje švédsku vládu v poradnom výbore pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Advisory Committee on Safety and Health at Work, ACSH). Je to tripartitný výbor, ktorý pomáha Európskej komisii pri vypracúvaní, realizácii a hodnotení všetkých aktivít v rámci BOZP.Úrad má svoje zastúpenie aj vo výbore hlavných inšpektorov práce (Senior Labour Inspectors’ Committee, SLIC), čo je poradný výbor Európskej komisie a skladá sa z riadiacich pracovníkov orgánov zameraných na BOZP jednotlivých členských štátov alebo podobných úradov.


Kontaktné údaje kontaktných miest

Swedish Agency for Work Environment Expertise
Drottninggatan 9
803 20 Gävle
Švédsko
Contact person:
Anna MANNIKOFF
E-mailová adresa: anna [dot] mannikoff [at] mynak [dot] se