Malta

Úrad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ÚBOZP) zriadený zákonom o ÚBOZP z roku 2000 je národným subjektom zodpovedným za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na Malte. ÚBOZP tvoria členovia správnej rady nominovaní ministrom po konzultáciách s členmi tripartity, ktorí zastupujú najmä zamestnávateľov, zamestnancov a odborové zväzy. Okrem toho zahŕňa výkonný orgán, ktorého funkcie sú: • uplatňovanie ustanovení zákona XXVII z roku 2000 a všetkých prípadných predpisov a nariadení vydaných na základe tohto zákona;
 • vytváranie stratégií po konzultácii s generálnym riaditeľom, ktorými sa môže vykonávať všeobecná vnútroštátna politika týkajúca sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • poskytovanie poradenstva ministrovi zodpovednému za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v súvislosti s prijímaním právnych predpisov na podporu, udržiavanie a ochranu vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • monitorovanie dodržiavania príslušných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a prijímanie vykonávacích opatrení;
 • príprava právnych predpisov alebo kódexov praxe potrebných na podporu, udržanie a ochranu vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia;
 • presadzovanie šírenia informácií o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a spôsobov potrebných na predchádzanie pracovným úrazom, zdravotným problémom alebo úmrtiam,
 • podpora vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a reakcií v núdzových situáciách a prvej pomoci na pracoviskách, zber a analýza údajov a štatistík o pracovných úrazoch, zdravotných problémoch a úmrtiach a o otázkach súvisiacich so zdravím a ochranou bezpečnosti pri práci,
 • vedenie registrov o tých závodoch, zariadeniach, vybavení, strojoch a zariadení, predmetoch, látkach alebo chemikáliách, ktoré sú určené na použitie pri práce a ktoré podľa úradu predstavujú vážne riziko pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
 • vyšetrovanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj vyšetrovanie na zistenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia zabezpečenej na každom pracovisku,
 • presadzovanie a vykonávanie výskumu zameraného na bezpečné spôsoby na predchádzanie zdravotným problémom, poraneniam alebo úmrtiam;
 • vedenie registrov osôb kvalifikovaných na poskytovanie poradenstva vo veciach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Focal points' contact details

 • Occupational Health and Safety Authority
  17 Edgar Ferro Street
  PTA 1533
  Pieta'
  Malta
  Contact person: Melhino MERCIECA
  E-mail address:
  melhino.mercieca [at] gov.mt