Severné Macedónsko

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patrí v Severnom Macedónsku do kompetencií štátneho inšpektorátu práce, ktorý je súčasťou ministerstva práce a sociálnych vecí.

Štátny inšpektorát práce, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou ministerstva práce a sociálnej politiky, prostredníctvom svojich inšpektorov dohliada na dodržiavanie týchto právnych predpisov: zákon o pracovnoprávnych vzťahoch, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o inšpekcii práce, zákon o verejnej službe, zákon o zamestnanosti a poistení pre prípad nezamestnanosti, zákon o agentúrach na sprostredkovanie príležitostného zamestnania, zákon o zamestnávaní osôb s postihnutím, zákon o zamestnávaní cudzincov, zákon o dobrovoľnej činnosti, zákony v oblasti vzdelávania, obchodovania, ochrany nefajčiarov, kolektívneho vyjednávania, zamestnávateľských dohôd, vyhlášky a nariadenia v oblasti BOZP a iné predpisy (pozri tu)

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je viacodvetvová oblasť, ktorú reguluje veľa nariadení týkajúcich sa konkrétnej práce alebo postupov práce. Ako súhrn opatrení, noriem a štandardov, ktorých účelom je vytvorenie bezpečnostných podmienok pre prácu v Severnom Macedónsku, je oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci kategóriou ústavného práva. Právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tvoria neoddeliteľnú súčasť organizácie práce a pracovných postupov a vzťahujú sa na všetkých zamestnancov, čo je v súlade s ústavnoprávnou zásadou zabezpečenia ochrany pri práci každého zamestnanca. Komplexný pojem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neznamená len ochranu zamestnanca pred fyzickým úrazom alebo chorobou z povolania, ale takisto znamená aj ochranu jeho osobnosti po psychologickej (morálnej) stránke, čo sa stáva stále aktuálnejšou otázkou.

Kontaktné údaje kontaktných miest

Ministry of Labour and Social Policy
Ul. Dame Gruev 14
1000 Skopje
Severné Macedónsko
Contact person:
Darko DOCHINSKI