Severné Macedónsko

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patrí v Severnom Macedónsku do kompetencií štátneho inšpektorátu práce, ktorý je súčasťou ministerstva práce a sociálnych vecí.

Štátny inšpektorát práce, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou ministerstva práce a sociálnej politiky, prostredníctvom svojich inšpektorov dohliada na dodržiavanie týchto právnych predpisov: zákon o pracovnoprávnych vzťahoch, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o inšpekcii práce, zákon o verejnej službe, zákon o zamestnanosti a poistení pre prípad nezamestnanosti, zákon o agentúrach na sprostredkovanie príležitostného zamestnania, zákon o zamestnávaní osôb s postihnutím, zákon o zamestnávaní cudzincov, zákon o dobrovoľnej činnosti, zákony v oblasti vzdelávania, obchodovania, ochrany nefajčiarov, kolektívneho vyjednávania, zamestnávateľských dohôd, vyhlášky a nariadenia v oblasti BOZP a iné predpisy (pozri tu)

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je viacodvetvová oblasť, ktorú reguluje veľa nariadení týkajúcich sa konkrétnej práce alebo postupov práce. Ako súhrn opatrení, noriem a štandardov, ktorých účelom je vytvorenie bezpečnostných podmienok pre prácu v Severnom Macedónsku, je oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci kategóriou ústavného práva. Právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tvoria neoddeliteľnú súčasť organizácie práce a pracovných postupov a vzťahujú sa na všetkých zamestnancov, čo je v súlade s ústavnoprávnou zásadou zabezpečenia ochrany pri práci každého zamestnanca. Komplexný pojem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neznamená len ochranu zamestnanca pred fyzickým úrazom alebo chorobou z povolania, ale takisto znamená aj ochranu jeho osobnosti po psychologickej (morálnej) stránke, čo sa stáva stále aktuálnejšou otázkou.

Focal points' contact details