Severné Macedónsko

Ministerstvo práce a sociálnej politiky (MPSP) je národným kontaktným miestom a pôsobí ako oficiálny zástupca agentúry EU-OSHA v Severomacedónskej republike. Poslaním MPSP je efektívne vytvárať a realizovať politiky v oblasti trhu práce, sociálneho zabezpečenia, rovnosti príležitostí, ochrany pred diskrimináciou a jej prevencie v súlade s medzinárodnými normami a zásadami. Toto poslanie sa realizuje pri plnení jeho cieľov, medzi ktorými sú aj ciele týkajúce sa zlepšenia práv pracovníkov prostredníctvom harmonizácie pracovnoprávnych predpisov v súlade so smernicami EÚ a dohovormi MOP a zlepšenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany práv pracovníkov, ako aj zvýšenia kapacít na ich vykonávanie.

MPSP v úlohe národného kontaktného miesta agentúry EU-OSHA podporuje a propaguje prácu agentúry na vnútroštátnej úrovni, šíri propagačné a iné materiály týkajúce sa BOZP, uľahčuje výmenu skúseností a najlepších postupov v oblasti BOZP, podporuje a propaguje kampane v oblasti BOZP (HWC), ako aj organizuje a/alebo sa zúčastňuje na podujatiach v oblasti BOZP a na označení významných medzinárodných dátumov v oblasti BOZP.

Na tento účel často využíva Národnú radu BOZP, ktorá je jedinečným odborným poradným orgánom v oblasti BOZP na vnútroštátnej úrovni, zriadeným vládou a zloženým z 15 členov (zastupujúcich organizácie zamestnávateľov a pracovníkov, príslušné štátne inštitúcie, organizácie občianskej spoločnosti združujúce odborníkov v oblasti bezpečnosti pri práci a pracovného lekárstva a fakulty vysokých škôl).

Focal points' contact details