Safety and health in agri-food sector supply chains: the power of combining contractual and relational governance

Bezpečnosť a ochrana zdravia v dodávateľských reťazcoch agropotravinárskeho sektora: sila kombinovania zmluvného a vzťahového riadenia

Keywords:

Tento strategický dokument vychádza z výsledkov projektu agentúry EU-OSHA s názvom Leverage Instruments for Occupational Safety and Health – Lift-OSH (Pákové nástroje pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – Lift-OSH). Ponúka hĺbkový pohľad na to, ako môžu hybridné formy zmluvného a vzťahového riadenia v dodávateľskom reťazci v agropotravinárskom sektore zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) a pracovné podmienky.

Zo zistení projektu vyplýva, že kombinácia oboch foriem riadenia môže podporiť dôveru, spoločnú zodpovednosť a priebežné zlepšovanie zo strany všetkých partnerov dodávateľského reťazca. To sa v konečnom dôsledku premieta do bezpečnejšieho a priaznivejšieho pracovného prostredia pre pracovníkov.

Prevziať in: en