Riadenie dodávateľského reťazca v poľnohospodárstve: Normy a audit na zlepšenie BOZP v európskom agropotravinárskom sektore

Keywords:

Riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v agropotravinárskom odvetví môžu okrem iného zahŕňať dlhý pracovný čas, nízke mzdy, nepriaznivé psychosociálne podmienky, ako aj nebezpečenstvo pre zdravie v dôsledku dvíhania ťažkých nákladov, opakujúcich sa pracovných pohybov a kontaktu s chemickými látkami v poľnohospodárstve. Rozsiahla regulácia v odvetví a skutočnosť, že BOZP je integrovaná do dodávateľského reťazca prostredníctvom zmluvného riadenia, zdôrazňujú význam certifikácie a noriem. V tomto informačnom dokumente sa uvádzajú ich potenciálne prínosy pre BOZP, ich súčasné obmedzenia a úloha, ktorú môžu zohrávať vlády a tvorcovia politík pri ich zlepšovaní.

Prevziať in: en