Supply chains' role in promoting safety and health in construction and agriculture: the LIFT-OSH Project_summary

Zhrnutie - Úloha dodávateľských reťazcov pri podpore bezpečnosti a ochrany zdravia v stavebníctve a poľnohospodárstve: projekt LIFT-OSH

Keywords:

V tejto správe sú zhrnuté zistenia z prípadovej štúdie o postupoch pákového efektu na trhu založených na dodávateľskom reťazci, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) v európskom stavebnom a agropotravinárskom odvetví. S ohľadom na zmluvné aj vzťahové riadenie ponúka tvorcom politík a odborníkom z praxe politické usmernenia relevantné pre daný sektor.

Odporúčania sa týkajú prispôsobenej a prísnejšej regulácie a stanovenia jasných a transparentných kritérií na zahrnutie BOZP. Tvorcovia politík musia zvážiť aj výzvy pre MSP a zabezpečiť zohľadnenie BOZP pri verejnom obstarávaní a obstarávaní.

Prevziať in: en