Zhrnutie – Biologické látky a prevencia ochorení súvisiacich s prácou: preskúmanie

Keywords:

Táto správa je konečným výsledkom významného projektu, ktorého cieľom bolo riešenie otázok týkajúcich sa vystavenia biologickým látkam na pracovisku a súvisiacich účinkov na zdravie. Štúdia zahŕňala prehľad vedeckej literatúry, rozhovory s odborníkmi, skupinové semináre a pracovný seminár zainteresovaných strán. Správa obsahuje konsolidované zhrnutie výsledkov projektu ako celku podľa dôležitých tém identifikovaných počas celého preskúmania, ako sú kritické okruhy, zraniteľné skupiny, vznikajúce riziká a monitorovacie systémy pôsobiace v európskych krajinách.

V súčasnosti neexistuje žiadny systematický prístup k prevencii vystavenia biologickým látkam na pracovisku a uznávaniu súvisiacich zdravotných problémov. Cieľom tejto správy zvýšiť informovanosť o danej problematike a poskytnúť spoľahlivé informácie, ktoré možno využiť na pomoc pri snahách o zavedenie účinných preventívnych opatrení prostredníctvom analýzy existujúcich poznatkov o týchto rizikových faktoroch, identifikácie chýbajúcich údajov a navrhovania budúcich politických možností.

Prevziať in: en | fr | mt | nl | sl |