Starnúca pracovná sila: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – prehľad výskumu – zhrnutie

Keywords:

Táto publikácia je zhrnutím úplného znenia správy s názvom Research review of OSH issues and the ageing workforce (Prehľad výskumu problematiky BOZP a starnúcej pracovnej sily). Stručne vykresľuje súvislosti, v ktorých bol prehľad zostavený, a síce starnúcu pracovnú silu v Európe. Podrobne sú v nej opísané kľúčové zistenia v súvislosti s týmito tromi hlavnými otázkami skúmanými v prehľade: 1. „K akým zmenám dochádza u starnúcich jednotlivcov?“, 2. „Aké sú dôsledky týchto zmien počas celého pracovného života?“ a 3. „Aké opatrenia v oblasti BOZP by mohli podporiť udržateľnú prácu počas celého pracovného života?“. Identifikujú sa medzery v súčasných poznatkoch a sumarizujú celkové závery a možné politické dosahy, pričom sa zdôrazňuje význam zohľadňovania pracovnej schopnosti jednotlivcov a osobitných opatrení v stratégiách prevencie rizík.

Prevziaťin: en