Analytická správa o politikách, stratégiách a programoch EÚ a členských štátov súvisiacich so starnúcou populáciou a pracovnou silou

Keywords:

V tomto dokumente nájdete hlavné informácie o analytickej správe agentúry EU-OSHA o politikách a opatreniach na európskej a vnútroštátnej úrovni, ktorých cieľom je riešiť problémy spojené so starnutím populácie v Európe. Poskytuje stručný opis faktorov, ktoré ovplyvňujú tvorbu politík, a problémy, ktorým čelia tvorcovia politík pri predlžovaní pracovného života a zvyšovaní zamestnateľnosti starších pracovníkov/zamestnancov. Skúmajú sa v ňom tiež nadnárodné a vnútroštátne vplyvy na tvorbu politík, sumarizuje sa situácia na úrovni krajín a posudzuje sa súčasný právny a politický rámec EÚ. Predkladajú sa v ňom aj úvahy v oblasti tvorby budúcich politík.

Prevziaťin: en