Ženy a starnúca pracovná sila: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – prehľad výskumu

Keywords:

V tejto správe sa skúma vzájomné pôsobenie medzi rodovou príslušnosťou a vekom v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Skúma sa v nej potreba zohľadniť zmeny súvisiace s vekom vo vzťahu k (biologickým) rozdielom medzi pohlaviami (ako je napr. menopauza, v súvislosti s ktorou neexituje výskum) a rodovými rozdielmi (spoločensky vytvorenými) vrátane vertikálnej (hierarchické rozdiely) a horizontálnej (prevládajúcej v rôznych odvetviach) segregácie, v dôsledku ktorých sú ženy vystavené odlišným rizikám ako muži. Dospelo sa k záveru, že pri pretrvávaní takýchto rozdielov počas pracovného života treba do hodnotenia rizík v rámci celoživotného prístupu začleniť rodové hľadisko, ako aj starnutie.

Prevziaťin: en