Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská 2016 – 2017

Keywords:

Ceny za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská organizuje agentúra EU-OSHA ako súčasť kampane s názvom Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Účelom kampane je podpora udržateľnej práce a zdravého starnutia už od začiatku pracovného života a cieľom ceny je oceniť spoločnosti a organizácie, ktoré preukázali vynikajúce a inovačné metódy podpory udržateľnej práce v kontexte starnúcej pracovnej sily.

Súhrny príkladov uvedené v tejto brožúre obsahujú výsledky a prínosy, ktoré organizácia môže dosiahnuť, ak koná nad rámec základných právnych požiadaviek v oblasti BOZP a ak uzná potenciál udržania zdravia zamestnancov počas celého pracovného života.

Prevziať in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | no | pl | sk | sl |