Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Práca pre digitálne platformy: viac informácií o prvej prioritnej oblasti kampane Zdravé pracoviská

Image

© EU-OSHA

Práca pre digitálne platformy je model zamestnávania, ktorý sa rozširuje v niekoľkých odvetviach hospodárstva, kde sa platená práca organizuje prostredníctvom online platformy alebo na nej. Vďaka nej je vstup na trh práce, najmä pre niektoré zraniteľné skupiny, dosiahnuteľnejší, pričom ponúka aj flexibilitu. Prináša však i riziká a výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) vrátane intenzívnej práce, izolácie, neistoty zamestnania, nejasného statusu v zamestnaní a problémov súvisiacich s riadením úloh a rozvrhnutím pracovného času algoritmami. 

V rámci výskumu agentúry EU-OSHA o práci pre platformy sa analyzujú príležitosti, výzvy a riziká, mapujú sa typy práce pre platformy, identifikujú sa príklady politík a podporuje sa vývoj iniciatív a praktických nástrojov na predchádzanie rizikám v oblasti BOZP, ktoré sú inšpirované rôznymi príkladmi.

Pozrite si najnovšie správy a objavte všetky súvisiace publikácie, ako sú správy, prípadové štúdie a politické súhrny. Zistite všetko o bezpečnej a zdravej práci pre digitálne platformy jedným kliknutím!