Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská na roky 2020 – 2022

Keywords:

V tejto publikácii sú predstavené víťazné a ocenené príklady osvedčených postupov z 15. ročníka súťaže o cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská, ktorá je zameraná na úspešnú prevenciu a riadenie poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku.

V stredobode pozornosti najnovšieho vydania súťaže na roky 2020 – 2022 boli malé a veľké podniky a organizácie, ktoré prejavili mimoriadnu angažovanosť pri aktívnom identifikovaní rizík a zavádzaní inovatívnych a efektívnych riešení na zníženie a eliminovanie hrozieb spojených s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy.

Tieto riešenia sú časovo udržateľné a môžu sa preniesť do iných podnikov, odvetví alebo členských štátov, čím vytvárajú pridanú hodnotu k existujúcim postupom pri súčasnom zohľadnení potrieb väčšiny európskych podnikov, t. j. malých a stredných podnikov (MSP).

Prevziať in: en