Podpora dodržiavania bezpečnostných požiadaviek na pracovisku – Európsky systém pokút a štandardizované opatrenia v oblasti inšpekcie práce

Keywords:

Inšpekcie práce majú rozhodujúcu úlohu pri podpore dodržiavania predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výrazné premeny na pracovisku v dôsledku nových technológií a pracovných podmienok viedli k otvoreniu diskusie o úlohe inšpektorátov práce v tomto meniacom sa svete práce.

V tomto diskusnom dokumente sa skúma inšpekcia práce a rôzne systémy pokút v EÚ. Nájdete tu osvedčené postupy pre inšpektorov práce na podnietenie podnikov k zlepšeniu dodržiavania predpisov, pričom dôraz sa kladie na účinnosť rovnováhy medzi vyváženou argumentáciou a presadzovaním predpisov počas inšpekcie.

V dokumente sa zdôrazňuje aj potreba štandardizovaného hodnotenia bezpečnosti na pracovisku a navrhujú sa prostriedky jej merania.

Prevziať in: en