Zlepšenie dodržiavania predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: komplexné preskúmanie

Keywords:
V uplynulom desaťročí sme boli svedkami rýchlych zmien v štruktúre, organizácii a kontrole práce v EÚ, v neposlednom rade v dôsledku súčasnej pandémie. Nový výskum EU-OSHA sa venuje tomu, ako zosúladiť dodržiavanie noriem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a propagovať osvedčenú prax v tejto súvislosti.
 
Komplexné preskúmanie súčasnej odbornej literatúry sa zameriava na rôzne druhy podpory, medzi ktoré patria aj prístupy v rámci dodávateľského reťazca, správy o sociálnom vplyve a stimuly v oblasti BOZP pre podniky, ako aj inovatívne stratégie a postupy prijímané regulačnými orgánmi pôsobiacimi v oblasti BOZP. Hlavné zistenia a ich vplyv na budúcu politiku a ďalší výskum sú uvedené v záverečnej správe a zhrnutí s podrobnou analýzou v samostatnom prieskume literatúry.
Prevziať in: en