You are here

Publikácie
12/09/2003

Factsheet 43 - Zahrnutie otázok rodovej rovnosti do posudzovania rizika

Factsheet 43 - Zahrnutie otázok rodovej rovnosti do posudzovania rizika

Je potrebné vynakladať kontinuálne úsilie na zlepšenie pracovných podmienok žien aj mužov. Ak však zaujmeme neutrálny prístup k posudzovaniu rizika a prevencii bez ohľadu na príslušnosť k pohlaviu, výsledkom môže byť, že budú podcenené riziká týkajúce sa žien - pracovníčok alebo že budú dokonca úplne ignorované. Keď uvažujeme o nebezpečenstvách pri práci, oveľa pravdepodobnejšie budeme uvažovať o mužoch pracujúcich na rizikových miestach s vysokým výskytom nehôd ako je stavenisko alebo rybárska loď, ako o ženách pracujúcich v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti alebo v nových oblastiach ako sú telefónne infocentrá. Dôsledné preskúmanie reálnych pracovných podmienok poukazuje na to, že aj ženy, aj muži môžu byť vystavení v práci závažným rizikám. Okrem toho, ak sa pracovné miesta urobia pre ženy vhodnejšími, stanú sa vhodnejšími aj pre mužov. Je dôležité zahrnúť otázky príslušnosti k pohlaviu do posudzovania rizika pracoviska a v súčasnosti je cieľom Európskeho spoločenstva zdôrazniť rodovú rovnosť pri prevencii rizík.Tabuľka uvádza niekoľko príkladov nebezpečenstiev a rizík, s ktorými sa stretávame v pracovných oblastiach, v ktorých dominujú ženy.

Objednať vytlačenú kópiuEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | IT | NL | PL | PT | SK | SV