Nord-Makedonia

Arbeids- og sosialdepartementet er det nasjonale knutepunktet og fungerer som offisiell EU-OSHA-representant i Nord-Makedonia. Departementets oppgave er effektivt å utarbeide og gjennomføre politikk som har å gjøre med arbeidsmarkedet, trygd, like muligheter og vern mot forskjellsbehandling i samsvar med internasjonale standarder og prinsipper. Departementet gjennomfører denne oppgaven ved å forsøke å nå sine mål som blant annet går ut på å forbedre arbeidstakernes rettigheter gjennom harmonisert arbeidslovgivning i tråd med EUs direktiver og ILOs konvensjoner, forbedre arbeidsmiljøsystemet, beskytte arbeidstakernes rettigheter og øke evnen til å gjennomføre dem.

I sin rolle som EU-OSHAs nasjonale knutepunkt støtter og fremmer departementet byråets arbeid nasjonalt, sprer kampanjemateriell og annet arbeidsmiljørelatert materiell, legger til rette for utveksling av erfaringer og beste praksis, støtter og fremmer arbeidsmiljørelaterte kampanjer samt organiserer og/eller deltar i arbeidsmiljørelaterte arrangementer og markeringer av viktige internasjonale datoer.

Departementet benytter seg for dette formålet ofte av det nasjonale arbeidsmiljørådet, et ekspertorgan opprettet av regjeringen og bestående av 15 medlemmer (som representerer arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, relevante statlige institusjoner, ikke-statlige organisasjoner innen arbeidsmiljø og -medisin og universitetsfakulteter).

Focal points' contact details