Nasjonale knutepunkter

Det europeiske arbeidsmiljøorganet er en nettverksorganisasjon med et "knutepunkt" i hver EU-medlemsstat, i EFTA-landene, i kandidatstatene og i potensielle kandidatstater. Et nettverk som tillater at informasjon kan deles i større grad, gjør at EU-OSHA kan lykkes i å skape sunnere, tryggere og mer produktive arbeidsplasser.

Knutepunktene er oppnevnt som EU-OSHAs offisielle representant i sitt land og er typisk det nasjonale fagorganet for helse og sikkerhet på arbeidsplassen og hovedbidragsyter til gjennomføringen av EU-OSHAs arbeidsprogrammer.

Hvert knutepunkt administrerer sitt eget trepartsnettverk bestående av myndighetsorganer og representanter for partene i arbeidslivet. Dette nettverket kommer med innspill til EU-OSHAs arbeid og har ordninger for å spre produkter og informasjon til nasjonale aktører. I tillegg er knutepunktene aktive i planleggingen og gjennomføringen av EU-OSHA-kampanjer samt at de oppnevner nasjonale eksperter til organets grupper og seminarer.