You are here

God HMS-praksis er bra for bedriften

Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

I vanskelige økonomiske tider er det viktig å huske på at dårlig sikkerhet og helse på arbeidsplassen koster penger. I tillegg viser casestudier at god HMS-styring i en bedrift er forbundet med bedre resultater og lønnsomhet.

Alle taper når HMS neglisjeres – fra den enkelte arbeidstaker til nasjonale helsesystemer. Men dette betyr at alle kan dra nytte av bedre retningslinjer og praksis.

Land med dårlige HMS-systemer på arbeidsplassen bruker verdifulle ressurser på å håndtere skader og sykdommer som kunne vært unngått. Det er mange fordeler ved en sterk nasjonal strategi, for eksempel

 • økt produktivitet gjennom lavere sykefravær
 • reduserte helseutgifter
 • eldre arbeidstakere vil kunne stå lenger i arbeidslivet
 • stimulerer til mer effektive arbeidsmetoder og teknologier
 • færre arbeidstakere må redusere arbeidstiden for å ta seg av et familiemedlem

Kostnader ved arbeidsrelaterte skader, sykdom og dødsfall

Hva er de økonomiske konsekvensene av god og dårlig HMS-styring? Det er svært viktig at politiske beslutningstakere, forskere og mellomledd forstår svaret på dette spørsmålet, men for å kunne gjøre det, må de ha data av god kvalitet. EU-OSHA har derfor grepet fatt i denne utfordringen og har utarbeidet et sammendragsprosjekt, “kostnader og fordeler ved god HMS”. Prosjektet er delt inn i to faser, og målet er å utvikle en metode for kostnadsberegning som gir pålitelige overslag over kostnadene.

Fase 1: storskalastudie for å identifisere og vurdere tilgjengelige data i hver enkelt medlemsstat som kan brukes til å utarbeide en metode for kostnadsberegning.

Produkt: oversiktsrapport over datatilgjengelighet og -kvalitet (2017).

Fase 2a: utvikle en metode for grov kostnadsberegning basert på internasjonale tilgjengelige datakilder (i samarbeid med ILO, Finland og Singapore).

Produkt: rapport om utviklingen av den tilnærmede modellen (2017).

Fase 2b: utvikle en avansert metode for kostnadsberegning basert på nasjonale datakilder.

Resultat: rapport om utviklingen av den avanserte modellen (2018).

Prosjektet omfatter også et seminar der berørte parter skal drøfte hva metoden vil bety for HMS-politikken og -praksisen i 2018, som skal sikres bred utbredelse og evalueres i 2019. Et datavisualiseringsverktøy og infografikk vil lette tilgangen til og evalueringen av dataene.

Fordelene for bedriften

Ikke bare koster dårlig HMS-praksis penger, men god HMS-praksis betaler seg. Bedrifter med høyere HMS-standarder har bedre resultater og er mer bærekraftige.

Studier anslår at hver euro som investeres i HMS, har en avkastning på 2,2 euro , og at kost/nytte-forholdet ved å forbedre HMS-praksisen er gunstig.

De økonomiske fordelene ved god HMS-praksis er betydelige både for små og store bedrifter. Bare for å gi noen eksempler: God HMS-praksis

 • bedrer arbeidstakernes produktivitet
 • reduserer fraværet
 • reduserer erstatningsutbetalingene
 • oppfyller kravene til leverandører i offentlig og privat sektor

Å iverksette tiltak kan gi bedriften din betydelige fordeler. Finn ut mer om gjennomføring av forbedringer og forebygging av risiko her .

Økonomiske insentiver

Over hele Europa er det kommet ordninger på plass som belønner organisasjoner som har trygge og sikre arbeidsplasser. Noen eksempler:

 • lavere forsikringspremier
 • skattelette
 • offentlige subsidier og tilskudd

Ett eksempel er slakteribransjen i Tyskland. Slakteriene som deltok, fikk lavere forsikringspremie hvis de fremmet sikkerheten, for eksempel ved å kjøpe sikkerhetskniver eller gi sjåførene opplæring i sikkerhet.

Ordningen førte til:

 • 1 000 færre meldte ulykker i året for bransjen i Tyskland
 • reduserte kostnader tilsvarende 40 millioner euro på seks år
 • en besparelse på 4,81 euro for hver euro som ble investert

For forsikringsselskapene kan det å tilby slike ordninger bidra til å redusere både antallet og størrelsen på forsikringskravene og alvorlighetsgraden av forsikringstilfellene.

Finn ut mer om økonomiske insentiver og hvordan de kan innføres:

Tilleggsressurser: 
YouTube
Business benefits of health and safety
Economic incentives for investing in health and safety