Forskning på psykososiale risikoer og psykisk helse

© fizkes - stock.adobe.com

Som en videreføring av tidligere forskning på psykososiale risikoer, relevante prosjekter om digitalisering og muskel- og skjelettlidelser har EU-OSHA et forskningsprosjekt (2022–2025) der målet er å skaffe pålitelig og grundig informasjon om arbeidsrelaterte psykososiale risikoer og psykisk helse på arbeidsplassen som kan brukes til politikkutforming, forebygging, bevisstgjøring og praksis. Prosjektet knytter også an til et parallelt initiativ på helse- og sosialsektoren:

EU-OSHAs kampanje Et sikkert og godt arbeidsmiljø 2026–2028, som fokuserer på psykisk helse og psykososiale risikoer på arbeidsplassen i «nye og oversette yrkesgrupper, sektorer og områder».

Det støtter også EU-kommisjonens initiativ med en samlet strategi for psykisk helse.

 

Målene med prosjektet er

  • å bruke eksisterende forskning og nye data til å forbedre forståelsen av de underliggende årsakene til psykososiale risikoer og effektiv forebyggingspraksis i forskjellige bransjer, yrker og grupper
  • å kartlegge vellykkede tiltak for å forebygge og håndtere arbeidsrelaterte psykososiale risikoer og fremme psykisk helse på arbeidsplassen blant et bredt publikum
  • å forbedre kunnskapen og stimulere til diskusjon om politiske og forebyggende tiltak på nasjonalt plan blant beslutningstakere og HMS-fagfolk

Forskningsarbeidet omfatter litteraturgjennomganger, innsamling og analyse av data, kartlegging av beste praksis, studier av enkelttilfeller, praktiske verktøy og bevisstgjøringsmateriale.

 

Prosjektet omfatter følgende forskningsområder:

 

Fakta og tall om arbeidsrelaterte psykososiale risikoer

Vi trenger informasjon om utbredelsen og kostnadene ved arbeidsrelaterte psykososiale risikoer i Europa, slik at beslutningstakere i EU og nasjonalt kan sette inn mer målrettede virkemidler og tiltak. Dette forskningsområdet omfatter resultatene fra EU Flash Eurobarometer – OSH Pulse survey 2022 og ESENER. Separat forskning trekker sammen og analyserer data fra relevante og pålitelige offisielle kilder for å forbedre vår forståelse av utbredelsen og de underliggende årsakene til arbeidsrelaterte psykososiale risikoer. 

 

Politikk og praksis for håndtering av arbeidsrelaterte psykososiale risikoer

Dette forskningsområdet ser på hvordan forskjellige medlemsstater jobber med å forebygge arbeidsrelaterte psykososiale risikoer. Det beskriver tiltak i utvalgte medlemsstater og kartlegger hva som har fungert, og hva som har vært utfordrende. 

 

Sektorer og mangfold / sårbare grupper 

Arbeidsrelaterte psykososiale risikoer er særlig bekymringsfullt i enkelte yrker. De har fått mindre oppmerksomhet blant enkelte grupper av arbeidstakere som kan stå overfor særskilte problemer.  Forskning på dette området tar for seg hvordan psykososiale risikoer påvirker visse sektorer og yrker og relatert forebyggingspraksis. Dette omfatter blant annet arbeidstakere med lav sosioøkonomisk status samt bygg- og landbrukssektoren. 

 

Psykososiale risikoer og helse

Psykososiale risikoer oppstår som følge av dårlig utforming organisering og ledelse på arbeidsplassen samt en dårlig sosial jobbkontekst, og de kan føre til negative psykiske, fysiske og sosiale resultater. Forskning på dette området omfatter bedre kunnskap om psykososiale risikoer og helse.

 

Vold og trakassering

Forskning på dette området omfatter tredjepartsvold fra pasienter, klienter og andre besøkende, mobbing og trakassering på arbeidsplassen og sammenhengen mellom arbeidsmiljø og vold i hjemmet. 

 

Hvordan arbeidstakere med psykiske lidelser kan støttes og komme i jobb igjen 

Forskning på dette området gir gode eksempler på hvordan vi kan støtte personer med en arbeidsrelatert eller ikke-arbeidsrelatert psykisk lidelse, slik at de kan bli i jobben eller komme tilbake i jobb etter sykefravær.

 

Veiledning og hjelpemidler

Dette området inneholder ressurser for håndtering av psykososiale risikoer.