REACH — forordningen om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier

Informasjon om risikoene ved stoffer og håndteringen av dem må gis gjennom forsyningskjeden og leverandørene.

REACH-forordningen krever også at bedrifter og enkeltpersoner som bruker et kjemisk stoff, enten i ren form eller i en stoffblanding, i forbindelse med sin industri- eller yrkesvirksomhet, formidler informasjon til kjemikalieprodusenten eller til Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA). Disse bedriftene kalles nedstrømsbrukere. Nedstrømsbrukerne kan spille en viktig rolle i å fremme sikker bruk av kjemikalier ved å innføre sikker praksis ved sine egne anlegg og formidle relevant informasjon til både sine leverandører og kunder.

Forordningen er også direkte forbundet med forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen), som fastsetter fare- og sikkerhetssetninger og piktogrammer, som er en viktig kilde til informasjon med henblikk på å ivareta sikkerheten på arbeidsplassene.

Lenker til arbeidsmiljøregelverk

I henhold til arbeidsmiljøregelverket plikter arbeidsgiveren å gjennomføre risikovurderinger og sikre at arbeidstakerne beskyttes og får informasjon, veiledning og opplæring om sikker bruk av kjemikalier på arbeidsplassen, basert på informasjon hentet fra merkinger og sikkerhetsdatablad. Arbeidsgiveren har også anledning til å kreve ytterligere informasjon fra leverandøren.

REACH forutsetter kontinuerlig innsamling av opplysninger om helse- og sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken av kjemiske stoffer. Registranten (dvs. produsenten eller importøren), som skal sende inn disse dataene til Det europeiske kjemikaliebyrå, er også pålagt å formidle denne informasjonen til nedstrømsbrukeren gjennom et utvidet sikkerhetsdatablad med eksponeringsscenarier og opplysninger om bruksvilkår og risikohåndteringstiltak for sikker bruk, som skal være til hjelp ved opplæring av arbeidstakere og gjennomføring av sikkerhetsvurderinger. Samtidig har registranten rett til å bli informert av nedstrømsbrukerne om relevansen av de foreslåtte risikohåndteringstiltakene, spesielt hvis de er uhensiktsmessige.

Registrering

REACH krever registrering av alle kjemiske stoffer som produseres i eller importeres til EU i mengder på over 1 tonn årlig.

Hovedpunkter
De fleste bedrifter bruker kjemikalier, iblant uten en gang å tenke over det. Derfor er det viktig at du undersøker hva du plikter å gjøre hvis du håndterer kjemikalier, for eksempel maling, lim eller rengjøringsprodukter, i din industri- eller yrkesvirksomhet. Det kan hende du har forpliktelser i henhold til REACH. Hvis din virksomhet bruker kjemikalier på arbeidsplassen, bør du sjekke med arbeidsgiveren din om:

  • de kjemiske stoffene du bruker, er blitt registrert eller skal registreres. Denne informasjonen finnes på ECHAs nettsted.
  • Dine bruksmåter er dekket av oppdaterte sikkerhetsdatablader.
  • Risikohåndteringstiltakene og eksponeringsscenariene som er beskrevet i sikkerhetsdatabladene, er tatt i betraktning i risikovurderingen for å sikre at kjemikaliet brukes på en sikker måte.
  • Arbeidstakerne og deres representanter er blitt konsultert og informert om risikovurderingen som er gjennomført på arbeidsplassen.

Kilde: ECHA, ETUI

Produsenter og importører sender informasjon inn til ECHA om stoffenes farlige egenskaper, klassifisering og merking og en vurdering av den potensielle risikoen stoffene medfører. De må samarbeide med andre bedrifter som registrerer det samme stoffet. Manglende data må framskaffes og sikkerhetsdatabladene oppdateres.

ECHAs seksjon for informasjon om kjemikalier gir tilgang til en sentralisert database som er åpen for allmennheten og myndighetene (ECHA, Europakommisjonen, medlemsstatenes vedkommende og rettshåndhevende myndigheter).

Registreringsfrister

REACH trådte i kraft 1. juni 2007 med det formål å strømlinjeforme og forbedre det eksisterende EU-regelverket for kjemikalier.

Forordningen forutsetter tre registreringsfaser med frist hhv. 30. november 2010, 30. mai 2013 og 30. mai 2018.

Felles kampanjer med europeiske fagforeninger og ECHA om arbeidsgivers forpliktelser i henhold til REACH: 2010, 2012, 2013, 2015.

Vurdering

ECHA og medlemsstatene gjennomgår informasjonen bedriftene sender inn for å vurdere kvaliteten på registreringsdokumentasjonen og testforslagene og avklare hvorvidt et gitt stoff utgjør en risiko for menneskers helse eller miljøet. For et visst antall stoffer utpekes en medlemsstat til å gjennomføre en grundigere vurdering. Kjemiske stoffer som allerede er regulert av andre regelverk, som legemidler eller radioaktive stoffer, er helt eller delvis unntatt fra REACH-kravene.

Mer informasjon om vurdering av kjemikalier (ECHA)

Godkjenning og begrensning

I henhold til REACH kan farlige stoffer forbys dersom risikoen forbundet med dem ikke lar seg håndtere. Det kan også legges begrensninger på bruken eller innføres krav om forutgående godkjenning.

Medlemsstatene, eller ECHA (etter anmodning fra Europakommisjonen), kan fremme forslag om begrensninger. To vitenskapelige komiteer foretar en vurdering, og ECHA formidler deres uttalelser til Europakommisjonen, som fremmer forslag om begrensninger eller endring av eksisterende begrensninger.

Medlemsstatene, eller ECHA (etter anmodning fra Kommisjonen), kan fremme forslag om at et stoff skal klassifiseres som et stoff som gir stor grunn til bekymring (SVHC-stoff), og som det kan innføres krav om godkjenning for. Dersom et SVHC-stoff kommer inn på godkjenningslisten, kan bedriftene sende inn søknad til ECHA om godkjenning for bestemte bruksområder, men kan ikke bruke stoffet uten slik godkjenning. Kreftframkallende, reproduksjonstoksiske og arvestoffskadelige stoffer samt luftveissensibiliserende stoffer klassifiseres som SVHC-stoffer, men også andre stoffer kan foreslås.

På lengre sikt bør de fleste farlige stoffene erstattes med mindre farlige stoffer. Erstatning og eliminering er også de første tiltakene som skal iverksettes for å beskytte arbeidstakerne. Undersøk om nasjonal lovgivning fastsetter krav om spesielle tiltak som skal iverksettes, eventuelt forbud eller begrensninger på bruk.

Støtte

Med REACH ble også ECHA opprettet. Byrået spiller en sentral rolle i samordningen og implementeringen av den overordnede prosessen.

Medspillerne til Byrået er nasjonale informasjonstjenester som tilbyr veiledning og informasjon. Disse står dessuten ofte for samordningen med nasjonale HMS-myndigheter.