You are here

Strategi og arbeidsprogrammer

De årlige arbeidsprogrammene er basert på EU-OSHAs strategi.

Fastsettelse av en langsiktig strategi

Den inneværende strategien gjelder perioden 2014–2020 og identifiserer seks prioriterte områder:

  1. Foregripe endringer – gjennom framsynsprosjektene våre
  2. Fakta og tall – samle inn og spre informasjon til bruk for forskere og politiske beslutningstakere gjennom ESENER, HMS-oversikter og meningsmålinger
  3. Verktøy for HMS-styring – hovedsakelig gjennom OiRA
  4. Skape bevissthet om HMS – gjennom Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene og andre bevisstgjøringsaktiviteter
  5. Bygge nettverk for deling av kunnskap – særlig gjennom utviklingen av OSHwiki
  6. Nettverksbygging og kommunikasjon

For mer informasjon, last ned EU-OSHAs strategi for 2014–2020, som er i tråd med Europakommisjonens strategiske rammeverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2014–2020.

Planlegging for neste år

Hvert år utarbeider EU-OSHAs direktør en årlig styringsplan som beskriver arbeidsmiljøorganets planer for året. Denne planen vedtas av arbeidsmiljøorganets styre. Den spesifiserer aktivitetene som skal utføres og målene som skal nås.

Den årlige styringsplanen angir klare prioriteringer og har som mål å sikre at arbeidsmiljøorganet bruker ressursene sine og nettverket sitt så effektivt som mulig. Noen viktige aktivitetsområder er: å foregripe endringer, å skape bevissthet og å samle inn fakta og tall om HMS-relaterte emner.

De årlige styringsplanene for tidligere år er tilgjengelige på publikasjonssiden vår, der du også kan lese årsrapportene og de årlige virksomhetsrapportene våre for å se hvilke resultater vi har oppnådd.