Regler for god forvaltningsskikk

Den 20. mars 2012 innførte EU-OSHAs styre Den europeiske ombudsmannens regler for god forvaltningsskikk, som fastsetter prinsippene som alle medlemmer av arbeidsmiljøorganets personale må overholde i sin kontakt med publikum.

Allmennheten har rett til å forvente at et offentlig organ styres på en god måte. Dette innebærer at lovgivning og prosedyrer etterleves, at borgernes grunnleggende rettigheter ivaretas, og at tjenestene som leveres, holder høy kvalitet.

Hva menes med regler for god forvaltningsskikk?

 Det europeiske ombuds regler for god forvaltningsskikk fastsetter de grunnleggende prinsippene for god forvaltning og inneholder et sett regler som personalet må følge i sine relasjoner med publikum.

Reglene sikrer at allmennheten kan få informasjon om hvordan offentlige organer fungerer, og hvilke rettigheter den enkelte har i sin kontakt med dem.

Det overordnede målet er å styrke åpenheten i forvaltningen, forbedre kvaliteten på tjenestene som leveres, og bringe forvaltningen nærmere publikum.

For mer informasjon om reglene for god forvaltningsskikk, se  nettstedet til Det europeiske ombud.