CLP — klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

CLP-forordningen, forordning (EF) nr. 1272/2008, tilpasser det gamle EU-regelverket til GHS (det globale harmoniserte systemet for klassifisering og merking av kjemikalier), FNs system for identifisering av farlige kjemikalier og informasjon til brukerne om disse farene. Den er også nært forbundet med REACH-regelverket. CLP-forordningen trådte i kraft 20. januar 2009 og erstattet gradvis klassifisering og merking i henhold til direktivene om farlige stoffer (67/548/EØF) og farlige stoffblandinger (1999/45/EF). Begge direktivene ble opphevet 1. juni 2015.

GHS er blitt innført i mange land verden over og brukes nå også som grunnlag for internasjonale og nasjonale regelverk for transport av farlig gods.

Farene ved kjemikalier kommuniseres ved hjelp av varselord og piktogrammer på etiketter og sikkerhetsdatablader.

Nye piktogrammer med rød ramme erstatter de velkjente oransje faresymbolene.

Nye begreper har erstattet gamle:

 • "stoffblandinger" erstatter "preparater"
 • "hazardous" erstatter "dangerous" på engelsk ("farlig" er uforandret på norsk)
 • piktogrammer erstatter symboler
 • faresetninger erstatter risikosetninger
 • "precautionary statements" erstatter "safety phrases" på engelsk ("sikkerhetssetninger" er uforandret på norsk)
 • Varselord (f.eks. Fare, Advarsel) erstatter farebetegnelser.

 

Last ned vår plakat og brosjyre med forklaringer av farepiktogrammene

Se Napo i ... Fare: Kjemikalier!

© Napo-konsortiet

Klassifisering

I de fleste tilfeller er det leverandørene som må fastsette klassifiseringen av et stoff eller en stoffblanding. Dette kalles selvklassifisering.

I noen tilfeller blir klassifiseringen av et stoff fastsatt på fellesskapsplan for å sikre tilstrekkelig risikohåndtering. Medlemsstater, produsenter, importører og nedstrømsbrukere kan fremme forslag om harmonisering av klassifiseringen og merkingen av et stoff i EU. Informasjonen vil også gjøres tilgjengelig i klassifiserings- og merkingsregisteret.

Dette gjelder hovedsakelig de farligste stoffene: kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske stoffer, luftveisallergener, biocider og plantevernprodukter. Alle tidligere harmoniserte stoffklassifikasjoner i henhold til det gamle regelverket (direktivet om farlige stoffer) er blitt konvertert til CLP-harmoniserte klassifiseringer. Det er obligatorisk for leverandørene å bruke dette harmoniserte klassifikasjons- og merkingssystemet.

Hovedpunkter

 • Vær obs på nye fareetiketter og sikkerhetsdatablader
 • Gi arbeidstakerne opplæring slik at de gjenkjenner og forstår CLP-merkingen.
 • Kontroller at din bruk av stoffet eller stoffblandingen er i henhold til sikkerhetsdatabladet, og at den ikke er frarådet.
 • Følg rådene som gis på de nye etikettene og i sikkerhetsdatabladene.
 • Undersøk om klassifiseringen er endret.
 • Evaluer risikoen for arbeidstakerne og oppdater om nødvendig gjeldende risikovurderinger på arbeidsplassen.
 • Hvis du er arbeidsgiver, formidler du disse endringene til dine ansatte.
 • Hvis du har spørsmål om den nye merkingen eller sikkerhetsdatabladene, kontakter du leverandøren.

Kilde: Generaldirektoratet for sysselsetting.

ECHAs nettsider om klassifisering av stoffer og stoffblandinger (23 EU-språk)

Merking

Leverandører må merke emballerte stoffer eller stoffblandinger i henhold til CLP før disse markedsføres, dersom det dreier seg om:

 • Et stoff som er klassifisert som farlig
 • En stoffblanding som inneholder et eller flere stoffer som er klassifisert som farlig, i en mengde som overstiger en viss grense

OSHwiki-artikkel om merking av kjemikalier

ECHAs nettsider om merking og emballering (23 EU-språk)

Klassifiserings- og merkingsregister

Klassifiserings- og merkingsregisteret (C&L-registeret) er en database med grunnleggende informasjon om klassifisering og merking av stoffer som er innmeldt og registrert av produsenter og importører. Databasen inneholder også en liste over juridisk bindende harmoniserte klassifikasjoner (vedlegg VI til CLP-forordningen). Den er utarbeidet og vedlikeholdes av ECHA.

Ytterligere opplysninger