You are here

Styring av EU-OSHA

Governance of EU-OSHA

EU-OSHA er en trepartsorganisasjon som har forpliktet seg til å sørge for god styring. God styring omfatter en rekke forskjellige elementer som åpenhet, innsyn, kort responstid, etterlevelse, effektivitet, kostnadseffektivitet og ansvarlighet.

Ettersom EU-OSHA er et EU-byrå, spiller styret og dets arbeidsutvalg, sammen med direktøren, en helt sentral rolle når det gjelder å gjennomføre prinsippene for god styring.

Hvorfor styring er så viktig

God styring sikrer at arbeidsmiljøorganets aktiviteter gjenspeiler brede samfunnsinteresser, oppfyller interessentenes forventninger og er relevante for dem som berøres. Det sikrer at menneskelige og økonomiske ressurser som brukes for å oppnå målene, blir fordelt på en effektiv og økonomiske forsvarlig måte.  Ved å styrke åpenheten fremmer god styring ansvarlighet overfor interessenter og EU-borgere.

De følgende delene beskriver hvordan EU-OSHA sørger for god styring.

Viktige beslutningstakere

Direktøren: Styret utnevner arbeidsmiljøorganets direktør i samsvar med grunnforordningen. Direktøren utnevnes for en periode på fem år, som bare kan fornyes én gang.

Den nåværende direktøren er dr. Christa Sedlatschek. Hun er ansvarlig for driften av arbeidsmiljøorganet, med støtte fra øvrig ledende personell, og rapporterer til styret.

Styret: Styret fastsetter arbeidsmiljøorganets strategier og mål og fører tilsyn med direktørens arbeid. Det inkluderer representanter for:

  • Myndigheter
  • Arbeidsgivere
  • Arbeidstakere
  • Europakommisjonen

Rollen som styreleder går på rundgang mellom representantene for de tre interessegruppene (myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere).

Arbeidsutvalget: Dette er en mindre styringsgruppe sammensatt av medlemmer fra styret. Arbeidsutvalget har ansvar for å forberede og gjennomføre styrevedtak.

Rådgivningsgruppene gir strategisk veiledning og tilbakemelding om arbeidsmiljøorganets arbeid. Medlemmene er utnevnt av EU-OSHA og styret og består av representanter for arbeidsgiver- og arbeidstakergrupper og myndigheter.

Åpenhet og ansvarlighet

Åpenhet er en forutsetning for ansvarlighet.

For å sikre åpenhet skal arbeidsmiljøorganet gjøre viktige dokumenter offentlig tilgjengelig. Dette omfatter arbeidsmiljøorganets strategi, programdokumenter og virksomhetsrapporter, årsbudsjetter og regnskap samt rapporter fra Revisjonsretten.

Direktøren, ledende personell og styremedlemmer må avgi en erklæring om økonomiske interesser (Les EU-OSHAs retningslinjer om interessekonflikter). Styremøteprotokollene er offentlig tilgjengelige.

Det er på plass en rekke ordninger som skal sikre ansvarlighet.

Som godkjenningsansvarlig må direktøren sørge for å få gjennomføringen av budsjettet godkjent av Europaparlamentet, etter anbefaling fra Rådet.

Styret spiller også en viktig rolle ved at det avgir en uttalelse om direktørens årlige virksomhetsrapport og årsregnskapet og vedtar arbeidsmiljøorganets årsrapport. Styret skal videre treffe beslutning om tilsetting av arbeidsmiljøorganets direktør og fornyelse av direktørens mandat. Styret skal også vedta arbeidsmiljøorganets strategi, programdokumenter og årsbudsjetter.

Arbeidsmiljøorganet har et sett med standarder for internkontroll som skal sikre at målene som er fastsatt, blir nådd. Som et resultat av dette er det etablert en organisatorisk struktur og systemer for internkontroll som er i tråd med standardene og med det risikomiljø arbeidsmiljøorganet opererer i.

Som del av systemene for internkontroll som skal sikre lovlighet og rettmessighet, gjennomfører arbeidsmiljøorganet spesifikke tiltak for å forhindre og oppdage bedrageri, herunder en strategi for bedrageribekjempelse.

EU-OSHA er gjenstand for interne og eksterne revisjoner som gir uavhengige råd, synspunkter og anbefalinger vedrørende kvaliteten på og virkemåten til systemene for internkontroll og arbeidsmiljøorganets etterlevelse av EUs finansielle og øvrige regelverk.

Styret har innført de europeiske reglene for god forvaltningsskikk.

Se avsnittene om styret og arbeidsutvalget for å finne ut mer om deres rolle.