Styring av EU-OSHA

Styring er prosessen med å sette strategiske mål og retning, og å sikre ansvarlighet.

EU-OSHA er en trepartsorganisasjon som har forpliktet seg til god styring. God styring omfatter en rekke elementer, slik som åpenhet og kort responstid, innsyn, etterlevelse, effektivitet, kostnadseffektivitet og ansvarlighet.

Ettersom EU-OSHA er et EU-byrå, spiller styret og dets arbeidsutvalg, sammen med den administrerende direktøren, en sentral rolle i gjennomføringen av prinsippene for god styring.

Hvorfor styring er så viktig

God styring sikrer at arbeidsmiljøorganets aktiviteter gjenspeiler brede samfunnsinteresser, oppfyller interessentenes forventninger og er relevante for dem som berøres. Det sikrer at menneskelige og økonomiske ressurser som brukes for å oppnå målene, blir fordelt på en effektiv og økonomisk forsvarlig måte. Ved å styrke åpenheten fremmer god styring ansvarlighet overfor interessenter og EU-borgere.

Følgende avsnitt beskriver hvordan EU-OSHA sørger for god styring.

Viktige beslutningstakere

Administrerende direktør: Styret utnevner arbeidsmiljøorganets administrerende direktør i samsvar med grunnforordningen. Den administrerende direktøren utnevnes for en periode på fem år, som bare kan fornyes én gang.

Styret: Styret fastsetter arbeidsmiljøorganets strategier og mål, og fører tilsyn med den administrerende direktørens arbeid. Det består av representanter fra EU-landenes:

  • myndigheter
  • arbeidsgivere
  • arbeidstakere
  • så vel som representanter fra EU-kommisjonen

Europaparlamentet utpeker en uavhengig ekspert uten stemmerett.

Representanter fra EØS-EFTA-landene og representanter fra noen andre EU-byråer sitter også i styret som observatører.

Rollen som styreleder går på rundgang mellom representantene for de tre interessegruppene (myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere).

Arbeidsutvalget: Dette er en mindre styringsgruppe sammensatt av medlemmer fra styret. Den fører tilsyn med utarbeidelsen og gjennomføringen av styrets vedtak.

Rådgivende grupper gir arbeidsmiljøorganet strategisk veiledning og tilbakemeldinger om arbeidet vårt. Medlemmene er utnevnt av styret, og omfatter representanter for arbeidsgiver- og arbeidstakergrupper og myndigheter.

Åpenhet og ansvarlighet

Åpenhet er en forutsetning for ansvarlighet.

For å sikre åpenhet gjør arbeidsmiljøorganet viktige dokumenter offentlig tilgjengelig. Disse omfatter arbeidsmiljøorganets strategi, programdokumenter og virksomhetsrapporter, årsbudsjetter og regnskap samt rapporter fra Revisjonsretten.

Den administrerende direktøren, ledende personale og styremedlemmer må avgi en erklæring om økonomiske interesser (les EU-OSHAs erklæring om interessekonflikter). Styremøteprotokollene er offentlig tilgjengelige.

Det er på plass en rekke ordninger som skal sikre ansvarlighet.

Som godkjenningsansvarlig må den administrerende direktøren sørge for å få gjennomføringen av budsjettet godkjent av Europaparlamentet, etter anbefaling fra Rådet.

Styret spiller også en viktig rolle ved at det vedtar den konsoliderte årlige virksomhetsrapporten og avgir en uttalelse om årsregnskapet. Styret skal videre treffe beslutning om tilsetting og fornyelse av administrerende direktør. Styret skal også vedta arbeidsmiljøorganets strategi, programdokumenter og årsbudsjetter.

Arbeidsmiljøorganet har et rammeverk for internkontroll som skal sikre at målene som er fastsatt, blir nådd. Som et resultat av dette har arbeidsmiljøorganet etablert en organisatorisk struktur og systemer for internkontroll som er i tråd med rammeverket og det risikomiljøet det opererer i.

Som del av systemene for internkontroll som er på plass for å sikre lovlighet og rettmessighet, gjennomfører arbeidsmiljøorganet spesifikke tiltak for å forhindre og oppdage bedrageri, herunder en strategi for bedrageribekjempelse.

EU-OSHA er gjenstand for interne og eksterne revisjoner som gir uavhengige råd, synspunkter og anbefalinger vedrørende kvaliteten på, og virkemåten til, systemene for internkontroll og arbeidsmiljøorganets samsvar med EUs finansielle og øvrige regelverk.

Styret har innført de europeiske reglene for god forvaltningsskikk.

Se avsnittene om medlemskap i styret og arbeidsutvalget for å finne ut mer om deres rolle.