Yrkeshelse og sikkerhet i mikro- og småbedrifter

©EU-OSHA/David Tijero

Mikro- og småbedrifter er en sentral drivkraft for økonomisk vekst, innovasjon, sysselsetting og sosial integrasjon, og de danner ryggraden i EUs økonomi.

Kommisjonens henstilling 2003/361/EU definerer mikro- og småbedrifter som følgende:

  • En mikrobedrift har mindre enn 10 ansatte og en årlig omsetning som ikke overstiger 2 millioner EUR.
  • En småbedrift har mindre enn 50 ansatte og en årlig omsetning som ikke overstiger 10 millioner EUR.

I 2018 var det litt over 25 millioner SMB-er i EU, hvorav 93 % var mikrobedrifter. SMB-er utgjorde 99,8 % av alle virksomheter i EUs sektor for ikke-finansielle foretak, og genererte 56,4 % av verdiskapingen og 66,6 % av sysselsettingen i ikke-finansielle foretak.

Kilde: Årlig report om europeiske SMB-er 2018/2019, s. 11

Hvilke utfordringer står mikro- og småbedrifter overfor?

Sikkerhet og helse på arbeidsplassen (HMS) er ofte dårlig administrert i mikro- og småbedrifter, og arbeidstakerne er utsatt for en større risiko for arbeidsulykker og dårlig yrkeshelse. Mikro- og småbedrifter er heterogene og de mangler en sammenhengende representasjon. Dette gir utfordringer når det gjelder overvåking av arbeidsforhold, øking av bevisstheten samt håndhevelsen av HMS. Spørsmålet er en prioritet i nasjonale HMS-strategier i Europakommisjonens strategiske ramme og i sammenheng med den Europeiske pilaren for sosiale rettigheter.

Flere studier, inkludert EU-OSHAs Europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og voksende risikoer (ESENER), viser at jo mindre bedriften er, desto større er utfordringene i å håndtere HMS. Likevel viser ESENER-resultatene også at selv svært små bedrifter rapporterer høye nivåer av HMS-styring i enkelte EU-land og sektorer. Dette gir en antydning om at HMS-styring i mikro- og småbedrifter kan forbedres vesentlig med riktig støtte. 

EU-OSHAs prosjekt for å forbedre HMS i mikro- og småbedrifter

EU-OSHAs omfattende prosjekt «Bedring av HMS i mikro- og småbedrifter» (2014-18) har som mål å identifisere viktige faktorer for å lykkes, med hensyn til politikk, strategier og praktiske løsninger, for å forbedre HMS i mikro- og småbedrifter i Europa.

Hva forteller undersøkelser oss om HMS i mikro- og småbedrifter?

Første fase av prosjektet avslørte omfanget av HMS-utfordringene som mikro- og småbedrifter over hele Europa står overfor, og noen av faktorene som bidrar til dårlig HMS-styring i disse bedriftene. En gjennomgang av litteraturen Sammenhenger og ordninger for sikkerhet og helse på arbeidsplassen i mikro- og småbedrifter i EU peker på en «generell og mangesidig mangel på ressurser», noe som fører til at en betydelig del av mikro- og småbedrifter følger «low road» forretningsstrategier. De viktigste karakteristikkene for slike bedrifter er en svak økonomisk stilling; bekymringer om å overleve økonomisk; mangel på investering i HMS; begrenset kunnskap, bevissthet og kompetanse hos eiere og ledere; samt holdninger og prioriteringer som ikke favoriserer HMS.

Arbeidsplassperspektivet

HMS holdninger og praksis innen mikro- og småbedrifter ble undersøkt gjennom 360 dybdeintervjuer med både arbeidstakere og eier-ledere. Noen av de ofte observerte holdningene inkluderte en sterkt reaktiv tilnærming til HMS; oppfatningen om at «sunn fornuft» er et tilstrekkelig HMS-tiltak og oppfattelsen av at risiko er en «del av jobben». Imidlertid ble det også funnet eksempler på god praksis.

Les rapporten Sikkerhet og helse i mikro- og småbedrifter innen EU: fra arbeidsplassens synspunkt.

Finnes det gode metoder vi kan bygge videre på?

Det finnes en rekke eksempler fra hele Europa om vellykket HMS-politikk, strategi og verktøy som retter seg mot HMS i mikro- og småbedrifter. Over 40 slike inngrep er beskrevet i dybden i Sikkerhet og helse i mikro- og småbedrifter i EU: fra politikk til praksis — beskrivelse av gode eksempler.

De gode eksemplene ble undersøkt nærmere for å definere «hva som virker, for hvem og under hvilke omstendigheter», inkludert deres vidtrekkende potensial for en positiv påvirkning og overførbarhet.

Les rapporten Fra politikk til praksis: retningslinjer, strategier, programmer og tiltak som støtter HMS i mikro- og småbedrifter, som også undersøker erfaringene fra HMS-mellompersoner som arbeider med mikro- og småbedrifter.

Hvordan kan vi sikre at retningslinjer og inngrep for HMS når ut til mikro- og småbedrifter?

De samlede resultatene av prosjektet er analysert for å gi bevisbaserte anbefalinger for utvikling av mer effektive policy-programmer og tiltak som har til formål å forbedre HMS i mikro- og småbedrifter. Sikkerhet og helse i mikro- og småbedrifter i EU: Den endelige rapporten fra det 3-årige SESAME-prosjektet peker på betydningen av:

  • å sette i verk alle viktige regulatoriske aktører;
  • styrking av regulatoriske kontroller;
  • tilbyr bærekraftige, lett anvendelige og overførbare løsninger;
  • bedre integrering av HMS i sektorspesifikke utdanningssystemer;
  • involvering av fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner i utviklingen av retningslinjer som kan nå mikro- og småbedrifter;
  • bedre forsyningskjedeordninger.

EU-OSHA hjelper mikro- og småbedrifter med å vurdere deres risiko på arbeidsplassen

God risikovurdering er nøkkelen til et sunt arbeidsmiljø. Men å utføre risikovurderinger kan være temmelig utfordrende, særlig for mikro- og småbedrifter, som kanskje mangler ressursene eller kunnskapene for å gjennomføre dem på en effektiv måte.

EU-OSHAs Nettbaserte interaktive risikovurdering (OiRA)-plattform har som mål å overkomme disse. OiRA er det første initiativet på EU-nivå for å oppmuntre mikro- og småbedrifter (hovedsakelig via medlemsstater og sosiale partnere på EU- og medlemsstatsnivå) for å vurdere risikoen.

For å lære mer om vurdering av yrkesrisiko i mikro- og småbedrifter, se denne relaterte OSHwiki-artikkelen.