Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene

Kampanjer for et sikkert og godt arbeidsmiljø er vår hovedaktivitet for bevisstgjøring. Dette er den viktigste måten å få vårt budskap til arbeidsplasser i hele Europa.

Meldingen av kampanjer for et sikkert og godt arbeidsmiljø er — Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Vi hjelper deg å fremme det ved å gjøre praktiske guider og verktøy fritt tilgjengelig. Hver kampanje har Prisen for god praksis og Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen.

Kampanjene er for tiden de største i sitt slag i hele verden. Hvorfor ikke bruke vårt online verktøysett for kampanjen for et sikkert og godt arbeidsmiljø til å arrangere din egen kampanje?

Kampanjer for et sikkert og godt arbeidsmiljø har vært i drift siden 2000 og er tidligere kjent med tittelen “Den europeiske uken for sikkerhet og helse på arbeidsplassen”.

Finn mer informasjon om kampanjene nedenfor.

2023 - 2025: Godt og trygt arbeidsmiljø i et digitalt arbeidsliv

Gode arbeidsplasser-kampanjen 2023–2025 skal skape bevissthet rundt hvordan ny digital teknologi påvirker arbeid og arbeidsplasser, og hvilke utfordringer og muligheter dette innebærer for arbeidsmiljøet. Kampanjen utgjør også en plattform for utveksling av løsninger for god praksis.

I samsvar med «nullvisjonen» for arbeidsrelaterte dødsfall i EUs strategiske ramme for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 2021–2027 og målene i EUs digitale strategi har kampanjen som formål å sette arbeidsmiljøet inn i en bredere politisk sammenheng i EU der det også blir tatt hensyn til kjønnsaspektet og de behovene særskilte grupper av sårbare arbeidstakere har.

Kampanjen er bygd opp rundt fem prioriterte områder:

  • Arbeid på digitale plattformer
  • Avansert robotikk og kunstig intelligens
  • Fjernarbeid
  • Smarte digitale systemer
  • Administrasjon av ansatte gjennom kunstig intelligens

Kampanjen er hovedsakelig basert på funnene og ressursene i HMS-oversikten om digitalisering 2020–2023, men omfatter også forskning EU-OSHA har gjennomført på andre områder, f.eks. framsynsrapporter og HMS-oversikten om overholdelse av arbeidsmiljøforskrifter.

2020 - 2022: Healthy Workplaces Lighten the Load

The Kampanjen for 2020–2022 vil fokusere på forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser. 

Muskel- og skjelettlidelser er fortsatt en av de mest utbredte arbeidsrelaterte helseutfordringene i Europa.

Risiko knyttet til arbeidsstillinger, eksponering for repeterende bevegelser eller slitsomme eller smertefulle stillinger, bæring eller flytting av tung last – alle disse risikofaktorene, som er svært vanlige i arbeidslivet, kan forårsake muskel- og skjelettlidelser. Med tanke på hvor utbredt arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser er, er det klart at det må gjøres mer for å øke bevisstheten om hvordan de kan forebygges.

Kampanjen gir en omfattende oversikt over årsakene til dette vedvarende problemet. Den har som mål å spre informasjon av høy kvalitet om emnet, oppmuntre til en integrert tilnærming til håndtering av det og tilby praktiske verktøy og løsninger som kan bidra på arbeidsplassnivå. 

Finn ut mer om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser

2018–2019: Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer

Eksponering for farlige stoffer er mye vanligere på Europas arbeidsplasser enn de fleste forestiller seg, og det er mer som må gjøres for å beskytte arbeidere mot slike farer. Den europeiske kampanjen Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer 2018–2019 hadde som mål å øke bevisstheten om farlige stoffer på arbeidsplassen og risikoen de utgjør, og skape en forebyggingskultur ved å spre kampanjemateriell og gjennomføre salgsfremmende aktiviteter og engasjement. Det genereres en kunnskapsbase om hvordan man kan håndtere farlige stoffer på en effektiv måte, inkludert informasjon om eksisterende juridiske og politiske rammer, løsninger for god praksis, verktøy og instrumenter, og ideer knyttet til vellykket kommunikasjon og bevisstgjøring.

De spesifikke høydepunktene av kampanjen ble tilskrevet sårbare grupper, substitusjon og kreftfremkallende stoffer og arbeidsrelatert kreft, som utgjør den høyeste andelen av dødelige yrkessykdommer i EU. Som en arv fra kampanjen fortsetter det europeiske arbeidsmiljøorganet å være en aktiv partner i veikartet mot kreftfremkallende stoffer, en europeisk handlingsplan som har til formål å redusere slik eksponering.

Lær mer om sikker håndtering av farlige stoffer på arbeidsplasser

2016–2017: Gode arbeidsplasser hele livet

Kampanjen Gode arbeidsplasser hele livet gjaldt viktigheten av et bærekraftig arbeidsliv – altså trygge og sunne arbeidsforhold fra starten til slutten av en persons arbeidsliv. Etter hvert som den europeiske arbeidsstyrken eldes og pensjonsalderen øker, blir det stadig viktigere at arbeidsvilkårene er trygge, sunne og rettferdige. Dette vil hjelpe mennesker til å arbeide for lengre periode og pensjonere seg i god helse.
Kampanjen pekte på måter å håndtere sikkerhet og helse på arbeidsplassen i sammenheng med en aldrende arbeidsstyrke og oppmuntret til utveksling av informasjon og god praksis. Endringer i alderssammensetningen påvirker de fleste arbeidsplasser i Europa. Ved å innføre tiltak for å sikre at arbeidet er bærekraftig, kan imidlertid bedrifter og organisasjoner redusere de negative effektene og øke produktiviteten slik at arbeidet blir tryggere og sunnere for alle. 

 Lær mer om aldring og sikkerhet og helse på arbeidsplassen

2014–2015: Gode arbeidsplasser forebygger stress

Et dårlig psykososialt arbeidsmiljø kan ha betydelige negative effekter på arbeidstakernes helse.

Psykososiale risikoer oppstår på alle arbeidsplasser, men de kan vurderes og styres med suksess selv med bare begrensede ressurser. Kampanjen ga støtte og veiledning for arbeidere og arbeidsgivere i håndteringen av arbeidsrelatert stress og psykososial risiko, og fremmet bruken av praktiske, brukervennlige verktøy som letter dette.

 Lær mer om psykososiale risikoer og stress på arbeidsplasser

2012–2013: Samarbeid for risikoforebygging

Kampanjen for 2012–2013 fokuserte på risikoforebygging. For å si det enkelt, er forebygging om å håndtere arbeidsrelaterte risikoer med sikte på å redusere antall arbeidsrelaterte skader og yrkessykdommer.

Arbeidsgiverne og toppledelsen vil ha det endelige ansvaret for å styre risiko, men deres innsats er dømt til å mislykkes uten aktiv deltakelse fra arbeidstakeren.

Derfor la denne kampanjen spesiell vekt på viktigheten av ledelse av toppledelsen og eiere som arbeider sammen med aktiv arbeidstakermedvirkning.

Lær mer om lederskap og arbeidstakermedvirkning

2010–2011: Sikkert vedlikehold

Vedlikehold representerer en veldig vanlig aktivitet: det påvirker alle arbeidsplasser, alle bransjer, og angår alle på alle nivåer (ikke bare arbeidere som har “vedlikehold” i sin stillingsbeskrivelse).

Denne kampanjen understreket viktigheten av trygt vedlikehold som kjernet av god helse og trygg arbeidspraksis.

De spesifikke detaljene varierer mellom industrisektorer (avhenger av de spesifikke maskintypene som brukes, for eksempel) og identifiserte de vanlige prinsippene for et ordentlig vedlikehold på alle Europas forskjellige arbeidsplasser.

Målene med kampanjen:

  • Øke bevisstheten om viktigheten av å opprettholde arbeidernes sikkerhet og helse, om risikoen som er forbundet med vedlikehold og om behovet for å utføre det på en trygg måte.
  • Øke bevisstheten om arbeidsgivers juridiske og andre ansvar med det formål å utføre sikkert vedlikehold og om virksomhetssaken for å gjøre det.
  • Fremme en enkel, strukturert tilnærming til arbeidssikkerhet og helsestyring i vedlikehold, basert på en passende risikovurdering (de fem grunnleggende reglene).

Det endelige målet var å bidra til å redusere antall mennesker som blir skadet eller opplever dårlig helse som et resultat av utilstrekkelig vedlikehold eller manglende vedlikehold, nå og i fremtiden.

Mer informasjon:

2008–2009: Risikovurdering

Risikovurdering er hjørnesteinen for helse- og sikkerhetsstyring på arbeidsplassen.

Det overordnede målet med denne kampanjen var å fremme en integrert ledelsestilnærming til risikovurdering, hjelpe organisasjoner til å gjennomføre den systematisk og handle på sine resultater.

Det ble søkt å øke bevisstheten om arbeidsgiverens juridiske forpliktelser til å gjennomføre risikovurderinger, men også å avmystifisere risikovurderingsprosessen; risikovurdering er ikke nødvendigvis komplisert, byråkratisk eller en oppgave som kan kun utføres av eksperter. Det gikk inn for en enkel, trinnvis tilnærming, og en hvor arbeidsstokken har blitt konsultert og involvert.

Vårt nettbaserte interaktive risikovurderingsverktøy (OiRA) er arven fra denne kampanjen, og kan sees på som løsningen fra det 21. århundre til utfordringen med å fremme yrkessikkerhet og helse for mikro- og småbedrifter. Potensialet med OiRA-prosjektet er å hjelp tusenvis av små bedrifter med å gjennomføre risikovurderinger på en enkel og kostnadseffektiv måte.

Mer informasjon:

2007–2008: Initiativet til en sunn arbeidsplass

Hensikten med initiativet til et sikkert og godt arbeidsmiljø er å gi arbeidsgivere og arbeidstakere i små og mellomstore bedrifter (SMB) enkel tilgang til informasjon om hvordan de kan gjøre arbeidsplassene deres tryggere, sunnere og mer produktive.

Initiativet dekket 12 europeiske medlemsland: Kypros, Tsjekkisk Republikk, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Bulgaria og Romania samt Tyrkia og Kroatia.

Kampanjen målrettet små og mellomstore bedrifter med meldingen: “Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.”

Lær mer om yrkesmessig sikkerhet og helse i mikro- og småbedrifter

2007: Lett belastningen (muskel- og skjelettlidelser)

Muskel- og skjelettlidelser, som påvirker kroppens muskler, ledd, sener, leddbånd og nerver, er den største årsaken til fravær fra arbeid i praktisk talt alle de europeiske medlemslandene.

Hensikten med denne kampanjen var å fremme en integrert ledelsestilnærming til dette problemet, ved å understreke ideen om at arbeidsgivere, ansatte og myndigheter bør samarbeide for å takle muskel- og skjelettplager.

Konseptet “håndtere belastning” har blitt understreket: ved ikke bare å vurdere belastningen som utføres, for eksempel, men alle belastninger som legges på kroppen av miljøfaktorer, og hastigheten som oppgaven blir utført med.

Den understreket også viktigheten av å håndtere oppbevaring, rehabilitering og tilbakeføring til arbeid for de som lider, eller har lidd fra muskel- og skjelettlidelser.

Finn ut mer om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser

2006: Sikker start – Unge arbeidstakere

Hensikten med denne kampanjen var å sikre at ungdommer har en trygg og sunn start på arbeidslivet.

Ungdommer er spesielt sårbare i arbeidsmiljøer på grunn av den ofte utilstrekkelige arbeidsmessige sikkerhets- og helsetilstanden for dem.

Mange av ulykkene og helseproblemene til unge arbeidstakere kan imidlertid forebygges, og unge mennesker er mottakelige for informasjon angående helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og vil beskytte seg selv når de vet om potensielle farer.

Kampanjen innebar å fremme risikobevissthet blant unge mennesker og arbeidsgivere på arbeidsplassen, og også i skoler og høyskoler: ved å prøve å informere unge mennesker i en tidlig alder, for å innpode en kultur for risikoforebygging.

Lær mer om unge mennesker og sikkerhet og helse på arbeidsplassen

2005: Stopp støyen!

Ikke bare arbeidere i bransjer som konstruksjon eller produksjon er i faresonen. Støy kan representere et problem i mange arbeidsmiljøer, fra fabrikker til gårdsbruk, kundesentre til konsertsaler.

Kampanjen fokuserte på spørsmålet om å håndtere støyen på arbeidsplassen, med merkelappen “Støy på arbeidsplassen – det kan koste deg mer enn hørselen din”.

Lær mer om problemene knyttet til støy fra OSHwiki

2004: Sikker konstruksjon

Bygging er en av Europas største næringer.

Dessverre har byggenæringen en av de verste sikkerhets- og helsejournalene knyttet til arbeidslivet, et problem som koster bedrifter og skattebetalere milliarder av euro hvert år, utover de forferdelige menneskelige lidelsene det forårsaker.

Formålet med denne kampanjen var å hjelpe alle interessenter i bransjen til å bygge et tryggere, sunnere og mer produktivt arbeidsmiljø.

Mer informasjon: OSHwiki

2003: Farlige stoffer – Må håndteres med forsiktighet

Millioner av ansatte blir utsatt over hele Europa for farlige stoffer på arbeidsplassene sine, og unnlatelse av å kontrollere den tilhørende risikoen kan skade menneskers helse på mange forskjellige måter.

Den europeiske lovgivningen fastsetter forpliktelsene til arbeidsgivere for å håndtere slike risikoer, og en stor mengde veiledning for arbeidsgivere og arbeidstakere er tilgjengelig, men det må ivaretas for å beskytte arbeidstakernes helse.

Et viktig mål for denne kampanjen var å øke bevisstheten om risikoene og stimulere tiltak som vil redusere helserisikoen ved bruk av farlige stoffer.

Lær mer om sikker håndtering av farlige stoffer på arbeidsplasser

2002: Arbeide under stressforhold

Stress er ansvarlig for millioner av tapte arbeidsdager hvert år.

Det er så mange mennesker som lider i stillhet, og det er for mange selskaper som ikke innser i hvilken grad stress skader deres forretningsresultater.

Denne kampanjen fokuserte på forebygging og håndtering av stress på arbeidsplassen.

Lær mer om psykososiale risikoer og stress på arbeidsplasser

2001: Suksess er ingen tilfeldighet

Tusenvis av mennesker blir drept i arbeidsulykker i hele EU hvert år, og millioner av ulykker resulterer i fravær fra arbeidet på mer enn tre dager.

Problemet er spesielt ubehagelig i små og mellomstore bedrifter.

Kampanjen fokuserte på forebygging av arbeidsrelaterte ulykker.

Lær mer om dette emnet fra OSHwiki

2000: Vend ryggen til muskel- og skjelettlidelser

Muskel- og skjelettlidelser anses å være en av de vanligste arbeidsrelaterte plagene, som rammer millioner av europeiske arbeidere i alle sektorer, som er oversatt til en kostnad på milliarder av euro til arbeidsgivere.

Imidlertid kan mye av problemet forebygges eller reduseres ved å følge de eksisterende helse- og sikkerhetsforskriftene og veiledning om god praksis.

Den første kampanjen med EU-OSHA fokuserte på effektiv styring av risiko for muskel- og skjelettlidelser.

Finn ut mer om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser