EUs strategiske ramme for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 2021–2027

Image

Europakommisjonens strategiske ramme for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 2021–2027 definerer de viktigste prioriteringene og tiltakene for å forbedre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet og håndtere raske endringer i økonomi, demografi og arbeidsmønstre.

Strategiske prioriteringer

Den strategiske rammen bygger på en trepartstilnærming — med EUs institusjoner, medlemsstater, partene i arbeidslivet og andre aktører — og fokuserer på tre viktige prioriteringer:

  1. foregripe og håndtere endring i sammenheng med en grønn, digital og demografisk omstilling,
  2. forbedre forebyggingen av arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer og jobbe for en nullvisjon når det gjelder arbeidsrelaterte dødsfall,
  3. øke beredskapen for å stå rustet til nåværende og framtidige helsekriser.

Implementering av rammen – en nøkkelrolle for EU-OSHA

Hvorvidt rammen skal lykkes, avhenger av implementeringen i EU, medlemslandene, sektorer og bedrifter, og effektiv håndheving, dialog mellom partene i arbeidslivet, finansiering, holdningsskapende tiltak og datainnsamling er avgjørende. Gjennom sitt omfattende nettverk av partnere er EU-OSHA i en god posisjon for å bidra til handling, samarbeid og utveksling og for å innfri ambisjonene med rammen.

EU-OSHAs framsynsstudier og oversiktsprosjekter skal foregripe risiko og kartlegge prioriteringer som grunnlag for utvikling av HMS-praksis og -politikk på områder som digitalisering og grønne jobber samt stress og psykososiale risikoer. EU-OSHA tilbyr også enkle ressurser for å hjelpe arbeidsplassene med å sette forebyggende arbeid ut i praksis, og en rekke veiledninger blir utarbeidet for å sikre at arbeidstakerne er trygge under pandemien, enten de jobber i første linje eller venner seg til å arbeide hjemmefra. Deltakelsen i kampanjene Veikartet for kreftframkallende stoffer og Gode arbeidsplasser viser byråets engasjement for å fremme en forebyggende kultur i og utenfor Europa, en hjørnestein i EUs HMS-politikk.

Bli kjent med EUs strategiske ramme for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 2021–2027