Varslings- og overvåkingssystemer innen HMS

Mønsteret i hvilke sykdommer som anerkjennes som yrkessykdommer og dermed gir rett til erstatning, gjenspeiler ikke virkeligheten på arbeidsplassene. På en  EU-OSHA-workshop om byrden ved arbeidsrelaterte sykdommer ble det rapportert at til tross for rapporteringsforpliktelser og åpne lister over yrkessykdommer, finnes det ofte ikke noe system for aktivt å identifisere, målrette og reagere på rapporter om mulige tilfeller av arbeidsrelatert sykdom. Overvåkingssystemer kan bidra til å løse dette problemet ved å sammenstille rapporter fra et stort antall velinformerte og godt opplærte “overvåkingsleger” eller andre godt opplærte eksperter (f.eks. bedriftssykepleiere).

Overvåking av rapporter om arbeidsrelaterte sykdommer som anses som tidlige signaler, kan bidra til å identifisere situasjoner eller arbeidsplasser hvor HMS-arbeidet kan forbedres. EU-OSHA har offentliggjort forskning om varslings- og overvåkingssystemer for å registrere tidlige tegn på arbeidsrelaterte sykdommer:

Varslings- og overvåkingssystemer — litteraturgjennomgang

Varslings- og overvåkingssystemer — ekspertworkshop — referat

Varslings- og overvåkingssystemer for identifisering av arbeidsrelaterte sykdommer i EU: Rapport og sammendrag

Varslings- og overvåkingssystemer – retningslinjer (seminar) – referat 

Varslings- og overvåkingssystemer for identifisering av arbeidsrelaterte sykdommer i EU: Presentasjon for et ekspertpublikum

Utforsk alle drøftingsdokumentene om varslings- og kontrollsystemer