Varslings- og overvåkingssystemer for identifisering av arbeidsrelaterte sykdommer i EU – presentasjon for sakkyndige

Keywords:

Denne presentasjonen for et sakkyndig publikum framhever funnene fra et større prosjekt om ulike varslings- og overvåkingssystemer som kan brukes for å påvise framvoksende helserisikoer i arbeidslivet og nye arbeidsrelaterte sykdommer.

Forskningen gir en bedre forståelse av hva som gjør et varslings- og overvåkingssystem effektivt, og hvordan slike systemer kan gi beslutningsstøtte for politikere og danne et grunnlag for kunnskapsbasert forebygging av nye arbeidsrelaterte sykdommer.

Du kan også laste ned presentasjonen på engelsk fra Slideshare

Last ned in: en | no |