Varslings- og kontrollsystemer for identifisering av arbeidsrelaterte sykdommer i EU

Keywords:

Denne rapporten presenterer funnene fra et større prosjekt om ulike varslings- og kontrollsystemer som kan brukes for å påvise framvoksende helserisikoer i arbeidslivet og nye arbeidsrelaterte sykdommer.

Rapporten ser nærmere på eksisterende systemer i Den europeiske union (og i en del tilfeller andre steder), og etter en analyse av tolv varslings- og kontrollsystemer og samråd med spesialister og interessenter gis det anbefalinger for hvordan slike overvåkingssystemer kan etableres og/eller forbedres.

Denne forskningen gir en bedre forståelse av hva som gjør et varslings- og kontrollsystem effektivt, og hvordan slike systemer kan gi beslutningsstøtte for politikere og danne et grunnlag for kunnskapbasert forebygging av nye arbeidsrelaterte sykdommer.

Last nedin: en