Arbeidsrelaterte sykdommer forårsaket av biologiske agenser

Man vet at biologiske agenser forårsaker helseproblemer. Ifølge den europeiske arbeidsvilkårsundersøkelsen i 2015 eksponeres en økende andel av arbeidstakere i Europa (13 %, som er 1,5 ganger så mye som ti år tidligere) for smittestoffer på arbeidsplassen. Biologiske agenser omfatter virus, bakterier, sopp og parasitter og kan forårsake helseproblemer enten direkte eller gjennom eksponering for relaterte allergener eller toksiner.

Arbeidsrelatert eksponering for biologiske agenser kan være forbundet med flere helseproblemer, inkludert infeksjonssykdommer, kreft og allergier. Enkelte biologiske agenser kan også skade fostre.

Arbeidstakere i visse bransjer, som helse- og veterinærtjenester, landbruk, kloakkhåndtering og laboratorier, er spesielt utsatt for risiko. Disse arbeidstakerne kan komme i direkte kontakt med mikrober eller eksponeres for dem gjennom kontakt med for eksempel kroppsvæsker eller jord. Hvis eksponeringskilden til en biologisk agens er kjent, er det relativt enkelt å forebygge helsemessige skadevirkninger. Det er mye vanskeligere å håndtere risiko når eksponeringskilden er ukjent.

EU-OSHA har publikasjoner om dette emnet:

Biologiske agenser og arbeidsrelaterte sykdommer: resultater fra en litteraturgjennomgang, ekspertundersøkelse og analyse av overvåkingssystemer: Rapport og sammendrag

Diskusjonsnotater som identifiserer sektorer med høy risiko for eksponering for biologiske faktorer: helsevesenetjobber som omfatter reiser og kontakt med reisendedyrerelaterte yrker, håndtering av avfall og avløpsvann og åkerbruk.