Unge mennesker og HMS

Image
Young people and OSH. Young worker and older working talking

Statistikk viser at unge i aldersgruppen 18–24 har større sannsynlighet for å bli rammet av en alvorlig arbeidsulykke enn eldre voksne. De kan bli eksponert for dårlige arbeidsforhold som fører til at de utvikler arbeidsrelaterte sykdommer mens de ennå er unge eller senere i livet.

Unge mennesker som begynner i en ny jobb, mangler ofte både erfaring og fysisk og psykisk modenhet. De tar kanskje ikke risikoene de står overfor, alvorlig nok. Andre faktorer som gjør unge mennesker mer risikoutsatt, kan være:

  • at de har utilstrekkelig kompetanse og opplæring
  • at de mangler kunnskap om egne rettigheter og arbeidsgivers plikter
  • at de ikke er selvsikre nok til å våge å si ifra
  • at arbeidsgivere ikke erkjenner at unge arbeidstakere kan trenge særskilt beskyttelse

EU-OSHA produserer statistikkovervåker risikoer som berører unge mennesker, og støtter utveksling av god praksis med henblikk på å beskytte unge arbeidstakere.

Arbeidsgivers rettigheter og ansvar

Det er arbeidsgivernes ansvar å verne om arbeidstakernes helse og sikkerhet, og de bør rette særlig oppmerksomhet mot unge arbeidstakere. Før unge mennesker begynner i en jobb, må det gjennomføres en risikovurdering og iverksettes tiltak for å beskytte dem.

Unge arbeidstakere bør gis passende arbeidsoppgaver og tilstrekkelig opplæring og tilsyn. Arbeidsgivere bør fremme en sterk sikkerhetskultur og involvere unge arbeidstakere i sikkerhetsspørsmål. Det gjelder særskilte regler for unge arbeidstakere under 18 år.

Rådsdirektiv 94/33/EF fastsetter juridiske forpliktelser for arbeidsgivere. Disse forpliktelsene er innarbeidet i de enkelte medlemsstatenes lovgivning. Nasjonale HMS-organisasjoner og fagforeninger kan være gode kilder til informasjon.

Les faktaarket for arbeidsgivere.

Unge arbeidstakeres rettigheter og ansvar

Unge mennesker har rett til å stille spørsmål, lufte bekymringer og nekte å gjøre arbeidsoppgaver som ikke er sikre.

Men de har også ansvar for å følge gjeldende HMS-retningslinjer og verne om sin egen og kollegenes sikkerhet.

Hvis du er en ung arbeidstaker og har et problem, er det viktig at du sier fra om dette til noen. Snakk med sjefen din om du kan. Hvis ikke kan du snakke med verneombudet ved bedriften eller en HMS-ansvarlig, en forelder eller verge eller en kollega du stoler på. Nasjonale HMS-organisasjoner og fagforeninger er gode kilder til informasjon.

Les faktaarket for unge arbeidstakere.

Hjelp for lærere og foreldre

Lærere har en viktig rolle å spille. Hvis de kan utvikle en god holdning til og forståelse av risikoforebygging blant unge i tidlig alder, vil de hjelpe de unge med å holde seg trygge senere i livet.

Med utgangspunkt i den alltid like populære Napo-figuren har EU-OSHA utviklet en serie verktøysett for HMS-opplæring som skal gi grunnskoleelever grunnleggende kunnskaper om temaer knyttet til helse og sikkerhet på en pedagogisk – men morsom og oppfinnsom – måte, ved bruk av Napo-filmene og kreative aktiviteter.

Pedagoger som er med på å organisere yrkesrettede undervisningstilbud eller utplasseringer i arbeidslivet, bør undersøke hvilket HMS-opplegg som finnes hos arbeidsgiverne.

Finn ut mer om integrering av HMS-relaterte emner i undervisningen.

Foreldrene kan støtte de unge ved å forsikre seg om at de forstår hvilke rettigheter og plikter de har. Foreldrene kan også hjelpe ved å snakke med dem om arbeid, utdanning, sikkerhet og helse.

Les faktaarket for foreldre.