Forebygging av bedrageri og interessekonflikter

EU-OSHA er forpliktet til å styrke kapasiteten til å forebygge og avdekke bedrageri, legge forholdene bedre til rette for å etterforske bedragerisaker og etablere gode ordninger for erstatning og avskrekking, med sanksjoner som står i forhold til lovbruddet og virker forebyggende, samtidig som rettssikkerheten ivaretas.

Forebygging av bedrageri

For dette formål har arbeidsmiljøorganet vedtatt en omfattende strategi for bedrageribekjempelse som definerer de ulike aktørenes ansvarsområder.

Dette er i tråd med EU-OSHAs finansreglement (artikkel 30 og 111) og med kravene i veikartet for den tverrinstitusjonelle arbeidsgruppens oppfølging av den felles tilnærmingen til EU-byråenes fremtid.

Nyttige lenker

Forebygging og håndtering av interessekonflikter

Likeledes er EU-OSHA forpliktet til å sikre integriteten ved de beslutninger som treffes og den informasjon som gis ut av arbeidsmiljøorganet, og fremme ansvarlighet i forhold til sitt arbeid og sin virksomhet. Dette er årsakene til at forebygging og håndtering av interessekonflikter spiller en viktig rolle.

Ved utvelgelsen og hvert fjerde år fremlegger medlemmer av styret og eksekutivkomiteen en erklæring om interesser og om fravær av interessekonflikter i henhold til organets retningslinjer om forebygging og håndtering av interessekonflikter. Informasjonen er tilgjengelig på nettstedet. De samme bestemmelsene gjelder for eksterne eksperter.

For å sikre åpenhet skal dessuten erklæringer om fravær av interessekonflikter for administrerende direktør og ledende personell være offentlig tilgjengelig.

Nyttige lenker

Arbeidsmiljøorganets retningslinjer for håndtering av interessekonflikter

Erklæringer om fravær av interessekonflikter for medlemmene av styret, eksekutivkomiteen og de rådgivende gruppene

Akseptanse av erklæringer om fravær av interessekonflikter for administrerende direktør og ledende personell

Good Practices for the Management Board members at EU-OSHA