Arbeidstakernes helse og sikkerhet i grønne jobber

Image
Green Jobs. Two workers wearing personal protection equipment

EU arbeider hardt for å balansere økonomisk vekst med behovet for å beskytte miljøet og har satt seg som utfordrende mål å redusere klimagassutslippene, øke energieffektiviteten, fremme fornybar energi og redusere avfallsmengden.

Dette har skapt en rekke grønne jobber – jobber som kan bidra til å bevare miljøet, eller eventuelt gjenoppbygge det til det det en gang var. Hvis disse jobbene skal være virkelig bærekraftige, må vi sørge for at de gir et sikkert og godt arbeidsmiljø og anstendige arbeidsvilkår. Grønne jobber må være bra for arbeidstakerne i tillegg til å være bra for miljøet.

Hva er grønne jobber?

Grønne jobber omfatter et bredt spekter av jobber i ulike sektorer og en mangfoldig arbeidsstyrke. Det finnes mange ulike definisjoner på begrepet, for eksempel definisjonene fra FNs miljøprogram, Europakommisjonen eller Eurostat. Men grønne jobber kan forstås slik at de på en eller annen måte bidrar til å bevare eller gjenoppbygge miljøet. Det kan være jobber som bidrar til å beskytte økosystemer og biologisk mangfold, eller redusere forbruket av energi og råstoffer eller redusere avfall og forurensning. Vårt mål i EU-OSHA er å øke bevisstheten omkring behovet for god HMS-praksis i disse jobbene. Grønne jobber må gi et sikkert og godt arbeidsmiljø og anstendige arbeidsvilkår for å bidra til en virkelig smart, bærekraftig og inkluderende vekst og oppfylle målene i Europakommisjonens Europa 2020-strategien.

Hvordan vokser den "grønne økonomien"? 

Europakommisjonens Europa 2020-strategi understreker behovet for at veksten skal være bærekraftig og bygge opp en ressurseffektiv lavkarbonøkonomi. For å få dette til å skje har EU satt seg som mål å redusere klimagassutslippene og øke andelen av fornybare ressurser for å dekke Europas energibehov, og øke energieffektiviteten. Oppfyllelse av disse målene vil føre til hurtig vekst i den "grønne økonomien" – for eksempel forventes det at målene om å øke andelen fornybar energi og energieffektiviteten med 20 %, i forhold til 1990-nivå, vil medføre over 1 million nye jobber i EU. Solkraft, vindkraft, biomasseteknologi og avfallsgjenvinning er de områdene innenfor grønn økonomi som opplever hurtigst vekst.

Hvorfor er det viktig å ta hensyn til HMS i grønne jobber?

Vi assosierer gjerne ordet "grønn" med sikkerhet – men det som er bra for miljøet, er ikke nødvendigvis bra for helsen og sikkerheten til de arbeidstakerne som er ansatt i grønne jobber. Vi har allerede sett enkelte tilfeller der ny lovgivning og teknologi som er ment å beskytte miljøet, har ført til økt risiko for arbeidstakerne. Å redusere mengden avfall som sendes til fyllplasser har for eksempel ført til flere ulykker og mer sykdom blant arbeidstakerne som har som jobb å behandle det.

De nye teknologiene eller arbeidsprosessene knyttet til grønne jobber kan føre til nye farer, som igjen krever nye kombinasjoner av kompetanse for å håndtere dem – "gammel" HMS-kunnskap lar seg simpelthen ikke overføre dit. Skal man for eksempel installere en varmtvannsbereder basert på solkraft, kreves en kombinasjon av kompetansen til en taktekker, en rørlegger og en elektriker.

Den grønne økonomien forventes å vokse i et såpass hurtig tempo at det kan føre til mangel på kompetent arbeidskraft, som igjen kan føre til at uerfarne arbeidstakere involveres i prosesser de ikke har fått opplæring i, og som derfor utgjør en risiko for deres helse og sikkerhet. Det kan også være en sterkere polarisering av arbeidskraften med hensyn til kompetanse, der lavt kvalifiserte arbeidstakere tvinges til å godta dårligere arbeidsvilkår. Sist men ikke minst kan økonomisk og politisk press føre til at HMS-hensyn overses.

Hvis grønne jobber skal være virkelig bærekraftige, må vi sørge for at de er til beste for arbeidstakernes helse og sikkerhet i tillegg til for miljøet. I den grønne økonomien, som i andre økonomier, spiller HMS en vesentlig rolle når det gjelder å øke konkurranseevnen og produktiviteten. I denne raskt voksende sektoren må vi sørge for at det som er bra for miljøet, også er bra for arbeidstakerne.

Hva gjør EU-OSHA for å forebygge nye og framvoksende HMS-risikoer i grønne jobber?

Med tanke på hvor raskt den grønne økonomien forventes å vokse, er det viktig at vi foregriper alle nye og framvoksende HMS-risikoer knyttet til grønne jobber, før de dukker opp. Det er derfor EU-OSHA har gjennomført et detaljert framsynsprosjekt som undersøker hvordan arbeidet i grønne jobber sannsynligvis vil utvikle seg fram mot 2020, og hvilke framtidige HMS-utfordringer dette kan føre med seg. Studien har identifisert en rekke mulige framtidige scenarier ut fra gitte utviklingsretninger innen grønne teknologier og under ulike økonomiske og sosiale vilkår. Målet er å rette oppmerksomheten mot mulige HMS-risikoer på dette området og særlig å gi EUs beslutningstakere verktøyer som de kan bruke til å utforme morgendagens arbeidsplasser og ivareta europeiske arbeidstakeres helse og sikkerhet.

Les mer om:

Framsynsrapporten om HMS i grønne jobber

Et sammendrag av rapporten og scenariene

Tegnefilmer som viser nye og framvoksende HMS-risikoer i scenariene

Praktisk informasjon om risikoforebygging i grønne jobber

EU-OSHA har også sett nærmere på HMS-spørsmål knyttet til bestemte områder innen grønn teknologi som er vektlagt i framsynsprosjektet, f.eks. småskalabruk av solenergi, grønne bygg og vindenergi.

Finn ut mer på:

Her finnes også sjekklister som kan være til hjelp for å identifisere HMS-risikoer knyttet til disse grønne teknologiene og gi eksempler på forebyggende tiltak. Sjekklistene kan brukes som støttemateriell i risikovurderingsarbeidet på arbeidsplassen: