Kvinner og HMS

Image
Women and health at work. Female worker at the workplace

Menn og kvinner er ikke like biologisk sett (fysiologiske forskjeller), og det er også forskjeller på jobbene menn og kvinner gjør, arbeidsvilkårene de tilbys og måten de behandles på i samfunnet (kjønnsrelaterte forskjeller).

Slike forskjeller kan påvirke farene menn og kvinner utsettes for i arbeidet og måten disse vurderes og kontrolleres på. Derfor gjennomfører EU-OSHA forskning og bevisstgjørende aktiviteter knyttet til HMS-problemer som berører kvinner i arbeidet.

Forskjeller som kan påvirke HMS-situasjonen

Det finnes en del forskjeller som påvirker risikoene menn og kvinner står overfor. Kvinner:

  • Arbeider i spesifikke sektorer og utfører spesifikke typer arbeid
  • Må ofte balansere parallelle ansvarsområder i arbeidet og hjemmet
  • Er underrepresentert på ledernivå
  • Er fysiologisk forskjellige fra menn, selv om forskjellene kvinner imellom ofte kan være større enn forskjellene mellom menn og kvinner generelt, for eksempel når det kommer til fysisk styrke.
  • Gjør arbeidsoppgaver som ofte feilaktig anses for å være trygge og enkle

Disse forskjellene blir ofte ikke anerkjent i gjeldende HMS-praksis. Videre blir risikoene knyttet til arbeidsbelastning og stress som kvinner utsettes for på arbeidsplassen, ofte undervurdert. EU-OSHA ønsker å skape bevissthet om disse forskjellene og bidra til å forbedre HMS-situasjonen på områder der kvinner er særlig berørt.

Hva arbeidsgivere kan gjøre

En kjønnssensitiv tilnærming til HMS innebærer at man erkjenner og tar hensyn til forskjellene som finnes mellom mannlige og kvinnelige arbeidstakere.

Arbeidsgivere kan:

  • Bestrebe seg på å gjøre arbeidet sikrere og enklere for alle
  • Inkludere kjønnsrelaterte forhold i risikovurderinger
  • Betrakte arbeidet slik det faktisk foregår, og unngå å gjøre antakelser om hvem som er utsatt for risiko og hvorfor
  • Tilby fleksible arbeidstidsordninger
  • Involvere kvinner i beslutninger som gjelder HMS-spørsmål

En slik tilnærming vil komme alle arbeidstakere til gode – ikke bare kvinner.

Les EU-OSHAs faktaark for arbeidsgivere om kjønnsrelaterte spørsmål og risikovurdering.

EU-OSHAs rolle

Hovedmålet er å bidra til å sikre at det tas hensyn til kjønnsrelaterte spørsmål når retningslinjer vedtas og beslutninger fattes både på arbeidsplassen og på EU-nivå. EU-OSHA forsker aktivt på kjønnsrelaterte risikoer og trender. Dette inkluderer forskning som fokuserer på bransjer der kvinner er overrepresentert, som renhold, og risikoer som berører kvinner særskilt. Vi arbeider også for å integrere kjønnsperspektivet i andre forskningsområder.

Vi bidrar med verktøy og rådgivning for å hjelpe arbeidsgivere å identifisere og vurdere kjønnssensitive risikoer.

Se også EU-OSHAs forskning på nye risikoer og trender knyttet til kvinners helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og sjekk ut våre veiledninger om god praksis og risikovurderingsverktøy.