Undersøkelse om arbeidstakeres eksponering for risikofaktorer for kreft på arbeidsplassen

Ettersom kreft utgjør anslagsvis 53 % av alle arbeidsrelaterte dødsfall i EU og andre industriland, er pålitelige data om eksponering på arbeidsplassen for risikofaktorer for kreft avgjørende for både arbeidstakeres helse og sikkerhet samt en produktiv og bærekraftig økonomi.

EU-OSHA har planer om å gjennomføre en undersøkelse om arbeidstakeres eksponering for risikofaktorer for kreft på arbeidsplassen for bedre å identifisere risikofaktorer for kreft som er ansvarlige for de fleste eksponeringene. Undersøkelsen ser også på de mest utbredte eksponeringssituasjonene samt antallet på og egenskapene til arbeidstakerne som eksponeres for en rekke kreftrisikofaktorer, inkludert asbest, benzen, krom, dieseleksos, nikkel, silikastøv, UV-stråling, trestøv og andre. Målet med undersøkelsen er å gjøre opplysningskampanjer og forebyggende tiltak mer målrettet samt å bidra til kunnskapsbasert politikkutforming.

En gjennomførbarhetsstudie om en undersøkelse for å estimere arbeidstakeres eksponering for kreftfremkallende stoffer, basert på en vellykket australsk undersøkelse, ble fullført i 2017. Forberedende arbeid starter i 2020 for å undersøke landene der undersøkelsen først skal gjennomføres og for å sette i verk innledende trinn for utarbeidelse av metodikk og tilpasning av den australske modellen til europeisk kontekst.

Les prosjektoversikten for den nye undersøkelsen

I 2021 og 2022 skal undersøkelsen utvikles og gjennomføres. Publisering av de første funnene planlegges for 2023. Etter en evaluering i 2024 vil det bli tatt beslutninger om en mulig utvidelse av undersøkelsen for å omfatte flere land og ytterligere risikofaktorer.