Undersøkelse om arbeidstakeres eksponering for risikofaktorer for kreft på arbeidsplassen

Yrkesrelatert kreft er et av de største problemene innen bedriftshelse i Europa. En måte å ta tak i problemet på er å tilby oppdaterte og pålitelige data om arbeidstakernes eksponering for risikoer som kan føre til sykdom. Dette er grunnen til at EU-OSHA gjennomførte en undersøkelse om arbeidstakeres eksponering (WES) for risikofaktorer som kan føre til kreft i Europa.

Målet for undersøkelsen

Undersøkelsen tar sikte på å bedre identifisere de risikofaktorene som er ansvarlige for hoveddelen av eksponeringen, og gi en nøyaktig og omfattende oversikt som kan bidra til forebyggende tiltak, bevisstgjøring og utforming av retningslinjer, for å bidra i kampen mot yrkesrelatert kreft.

Denne aktiviteten har til hensikt å fylle et viktig informasjonshull som ble identifisert under de forskjellige gjennomgangene av direktivet om kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonsskadelige stoffer (CMRD).

Det forberedende arbeidet med WES startet i 2020, og undersøkelsen har siden blitt utviklet, testet og gjennomført med et tilfeldig utvalg av tusenvis av arbeidstakere i seks EUs medlemsland: Tyskland, Irland, Spania, Frankrike, Ungarn og Finland. Spørreskjemaene ble utviklet for å estimere arbeidstakernes sannsynlige eksponering for 24 kjente kreftrisikofaktorer, inkludert industrikjemikalier, prosessgenererte stoffer og blandinger, samt fysiske risikofaktorer.

Effekten av undersøkelsen

Deltakerne i undersøkelsen ble tilfeldig plukket ut i hvert land, og svarte på detaljerte spørsmål om oppgavene de fullførte på arbeidet i løpet av den siste arbeidsuken og om hvilke forebyggende tiltak som ble brukt. Basert på svarene deres ble sannsynligheten for eksponering for kreftrisikofaktorer automatisk beregnet ved hjelp av et innovativt verktøy kalt Occupational Integrated Database Exposure Assessment System (OccIDEAS).

Med informasjonen fra undersøkelsen kan EU-OSHA fremskaffe bedre statistiske data og utvikle innsikt til bevisbasert utforming av retningslinjer. Denne undersøkelsen forventes å forbedre beskyttelsen mot farlige stoffer og bidra til å redusere arbeidsrelaterte krefttilfeller. Den kan bidra til flere aktiviteter ved å:

Dataene som samles inn, kan også brukes til å utvikle og mate overvåkingsverktøyene for HMS som er offentlig tilgjengelige. Rapporter med analyse og faktaark utvikles og publiseres for å gjøre informasjon mer tilgjengelig.

Samlet sett er WES en viktig datakilde for beslutningstakere, forskere og formidlere, som kan prioritere og iverksette rettidige og hensiktsmessige tiltak for å redusere arbeidsrelatert kreft.

En titt på de første funnene i undersøkelsen

De første resultatene av undersøkelsen identifiserte ultrafiolett (UV) stråling fra sola, eksosutslipp fra dieselmotorer, benzen, innåndbar krystallinsk silikat (RCS) og formaldehyd som de hyppigste sannsynlige yrkeseksponeringene blant de 24 kreftrisikofaktorene som ble analysert. 

Undersøkelsen gir også informasjon om arbeidstakere som har flere eksponeringer i løpet av sin siste arbeidsuke, noe som betyr eksponering for minst to kreftrisikofaktorer, som ikke nødvendigvis forekommer samtidig eller gjennom samme arbeidsprosess. Dataene viser at mer enn 60 % av arbeiderne i gruvedrift og bergverksvirksomhet og i bygg- og anleggsvirksomhet hadde flere eksponeringer. Undersøkelsen fant at arbeidere på en svært liten eller liten arbeidsplass (med færre enn 50 ansatte) hadde 1,3 ganger større sannsynlighet for å bli utsatt for én eller flere kreftrisikofaktorer enn de som jobber i mellomstore eller store selskaper. EU-OSHA har også analysert data om ulike omstendigheter ved eksponering for hver risikofaktor. 

WES ble gjennomført av opplærte lokale intervjuere mellom september 2022 og februar 2023, ved hjelp av CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Etter endt feltarbeid og kvalitetskontroll, ble 24 402 gyldige intervjuer gjort tilgjengelige for analyse. Populasjonen i undersøkelsen omfatter personer som er 15 år eller eldre, og som arbeider i alle sektorer av økonomisk aktivitet i de seks nevnte EU-medlemslandene. Studien omfatter selvstendig næringsdrivende og ansatte i organisasjoner av alle størrelser. Spørsmålene ble oversatt fra engelsk til de respektive nasjonale språkene.