Undersøkelse om arbeidstakeres eksponering for risikofaktorer for kreft på arbeidsplassen

Det europeiske arbeidsmiljøorganets undersøkelse om arbeidstakeres eksponering for risikofaktorer for kreft på arbeidsplassen, ser på hvordan europeiske arbeidstakere er utsatt for en rekke risikofaktorer for kreft. Flere tusen arbeidere i seks land blir spurt om å svare på spørsmål som fokuserer på daglige oppgaver og som gjelder deres nåværende jobb.

Ettersom kreft utgjør anslagsvis 53 prosent av alle arbeidsrelaterte dødsfall i EU og andre industriland, er pålitelige data om eksponering på arbeidsplassen for risikofaktorer for kreft avgjørende for både arbeidstakeres helse og sikkerhet samt en produktiv og bærekraftig økonomi.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet gjennomfører en undersøkelse om arbeidstakeres eksponering for risikofaktorer for kreft på arbeidsplassen for bedre å identifisere risikofaktorer for kreft som er ansvarlige for de fleste eksponeringene. Undersøkelsen ser også på de mest utbredte eksponeringssituasjonene samt antallet på og egenskapene til arbeidstakerne som eksponeres for en rekke kreftrisikofaktorer, inkludert asbest, benzen, krom, dieseleksos, nikkel, silikastøv, UV-stråling, trestøv og andre. Målet med undersøkelsen er å gjøre opplysningskampanjer og forebyggende tiltak mer målrettet samt å bidra til kunnskapsbasert politikkutforming.

Undersøkelsen har også som mål å gi informasjon som kan bidra til å oppdatere EU-lovgivning der det er hensiktsmessig, for å forbedre beskyttelsen mot farlige stoffer og bekjempe arbeidsrelaterte kreftsykdommer, spesielt med hensyn til utarbeidelse av mulige fremtidige endringsforslag til direktivet som gjelder kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske stoffer.

I tillegg er denne undersøkelsen forventet å bidra til tiltak for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (HMS) innenfor rammene til Europeisk krefthandlingsplan, og å støtte opp om én av hovedmålsetningene til EUs strategiske ramme for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 2021–2027 for å forbedre forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer, spesielt kreft.

Les prosjektoversikten for undersøkelsen

Undersøkelsens faser

2017

En forstudie til en undersøkelse for å vurdere arbeidstakeres eksponering for kreftfremkallende stoffer, basert på en vellykket australsk undersøkelse som brukte et helt nytt verktøy for å vurdere yrkesmessig eksponering (Occupational Integrated Database Exposure Assessment System, OccIDEAS), ble gjennomført.

2020

Det forberedende arbeidet startet for å bestemme hvilke land undersøkelsen først skulle gjennomføres i, og for å komme i gang med de innledende trinnene i metodearbeidet og tilpasse den australske modellen til europeisk kontekst slik at man kunne bruke den samme løsningen som i den australske undersøkelsen (OccIDEAS).

2021 og 2022

Undersøkelsen har blitt utviklet, tilpasset og oversatt. En test av undersøkelsen ble gjennomført våren 2022. Undersøkelsen vil bli gjennomført mellom september 2022 og januar 2023 i seks EU-land: Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Irland og Spania. Opplærte intervjuere vil ringe arbeidstakerne på mobilene deres for å fylle ut nesten 25 000 spørreskjema.

2023 og 2024

Publisering av de første funnene er planlagt til slutten av 2023. Det europeiske arbeidsmiljøorganet vil også publisere en rapport som beskriver det innovative metodearbeidet. Resultatene fra undersøkelsen vil komplementeres av sekundære analyser som inkluderer grundige undersøkelser av spesifikke tema.Etter en evaluering vil det bli tatt beslutninger om en mulig utvidelse av undersøkelsen for å omfatte flere land og ytterligere risikofaktorer.