You are here

EU-OSHAs grunnforordning

Det rettslige grunnlaget for arbeidsmiljøorganets aktiviteter er rådsforordning (EF) nr. 2062/94 av 18. juli 1994 med endringer.

Les den konsoliderte utgaven av forordningen.