EU-OSHAs grunnforordning

Det rettslige grunnlaget for byråets aktiviteter er europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/126 av 16. januar 2019 om opprettelse av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 2062/94.

Les forordningen.