HMS inn i undervisningen

Image
Mainstreaming OSH into education. Two kids wearing ear protection headsets

I skolesammenheng innebærer integrering av HMS at man systematisk trekker dette inn i den vanlige klasseromsundervisningen. Ideelt sett skal HMS bli en del av hverdagen for både elever, foreldre og personale.

Hvis barn begynner å lære om sikkerhet og helse samtidig som de lærer å lese og skrive, blir dette en naturlig del av måten de arbeider, leker og lever på. De utvikler en sunn holdning til sikkerhet og helse som de vil ha med seg gjennom hele sitt yrkesaktive liv.

HMS-opplæring for barn og unge

I skolesammenheng er det bedre å integrere HMS i undervisningen i andre fag enn å behandle det som et løsrevet emne. Aktivitetsbasert læring og eksempler fra virkeligheten gjør det lettere å nå frem med budskapet til barn og unge. De viktigste budskapene kan gjentas på forskjellige måter for forskjellige aldersgrupper – fra barneskole til yrkesrettet utdanning.

En skoleomfattende tilnærming er det ideelle. Integrering av HMS i høyere utdanning og videreutdanning er vanskeligere og mindre utviklet, særlig ved universitetene. Men den samme "institusjonsomfattende" tilnærmingen anbefales også her. Nettverksbygging og samarbeid med HMS-myndigheter er viktige elementer for å få til en vellykket integrering.

Integrering av HMS i skolelivet

Den skoleomfattende tilnærmingen kombinerer undervisning og skoleledelse. Elever og personale arbeider sammen for å gjøre skolen til et sikkert og helsefremmende sted å arbeide og lære, gjennom:

 • Risikoopplæring og HMS-styring, f.eks. ved å la elevene være med og identifisere farer
 • Helseopplæring og helsefremmende arbeid, f.eks. skoleomfattende helseinitiativer
 • Fremme av verdighet og respekt for alle , f.eks. kampanjer mot mobbing
 • Miljøverninitiativer, f.eks. gjenbruk og resirkulering

Tips for vellykket integrering

Case-studier har vist oss hvilke faktorer som er avgjørende for å lykkes med en skoleomfattende tilnærming:

 • Lederskap fra rektors side, med tanke på å motivere personale og elever
 • Involvering av elever, foreldre og personale
 • Tilgang til praktisk støtte og verktøy; "
  Napo for lærere
  " har for eksempel vært en nyttig ressurs i så måte
 • Opplæring for lærere
 • Etablering av nettverk skoler imellom
 • Samarbeid mellom HMS- og utdanningsmyndigheter
 • En praktisk metode der risikoopplæringen knyttes opp til fagene det undervises i

Mer informasjon: