Europeiske standarder

En "harmonisert standard" er en standard som er vedtatt av en av de europeiske standardiseringsorganisasjonene, dvs. Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN), Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering (CENELEC) eller Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjon (ETSI), etter anmodning fra Europakommisjonen.

Den såkalte "nye metoden" er en nyskapende måte å foreta teknisk harmonisering på ved å dele opp ansvaret mellom EU som lovgiver og de europeiske standardiseringsorganene.

Den nye metoden er basert på følgende grunnleggende prinsipper:

  • EU-direktivene definerer "grunnleggende krav" for å sikre et høyt nivå for vern av menneskers helse og sikkerhet, forbrukervern eller miljøvern. Slike direktiver etter den nye metoden bygger på artikkel 114 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (tidl. artikkel 95 i EF-traktaten), som gjør det mulig å vedta tiltak for å fremme fritt varebytte.
  • Oppgaven med å utarbeide de tilsvarende harmoniserte standardene for at produktene skal oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i direktivene, ligger hos de europeiske standardiseringsorganisasjonene (CEN, CENELEC og ETSI).
  • Produkter som oppfyller de harmoniserte standardene, antas å oppfylle de tilsvarende grunnleggende kravene (samsvarsformodning, CE-merking), og medlemsstatene må godta fritt varebytte av slike produkter.
  • Det er fortsatt frivillig å anvende disse standardene. Alternative standarder kan brukes, men produsentene har i så fall plikt til å bevise at deres produkter oppfyller de grunnleggende kravene.

Nærmere informasjon om direktiver som er vedtatt i henhold til den nye metoden, finnes i direktivseksjonen eller på følgende nettsteder for Europakommisjonen:

 

Lenker til europeiske og internasjonale standardiseringsorganisasjoner 

Nasjonale standardiseringsorganisasjoner

Medlemmer av CEN
Land Organisasjon / medlem av CEN
Østerrike Österreichisches Normungsinstitut (ON)
Belgia Bureau de Normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN)
Bulgaria Българският институт за стандартизация (BDS)
Kypros Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Tsjekkia Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Danmark Dansk Standard (DS)
Estland Eesti Standardikeskus (EVS)
Finland Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS)
Frankrike Association Française de Normalisation (AFNOR)
Tyskland Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
Hellas Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Ungarn Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Island Islenskir Stadlar (IST)
Irland National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Italia Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Latvia Latvijas Standarts (LVS)
Litauen Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luxembourg Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Nederland Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norge Norsk Standard (SN)
Polen Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugal Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Romania Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovakia Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovenia Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Spania Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Sverige Swedish Standards Institute (SIS)
Sveits Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

Medlemmer av CENELEC  

Land Organisasjon / medlem av CEN
Østerrike Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Belgia Comité Electrotechnique Belge / Belgisch Elektrotechnisch Comité
Bulgaria Българският институт за стандартизация (BDS)
Kypros Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Tsjekkia Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Danmark Dansk Standard (DS)
Estland Eesti Standardikeskus (EVS)
Finland Sähkö- ja Elektroniikka-alan Kansallinen Standardointijärjestö (SESKO)
Frankrike Union Technique de l'Electricité
Tyskland Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Hellas Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Ungarn Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Island Staðlaráð Íslands
Irland Electro-Technical Council of Ireland Limited
Italia Comitato Elettrotecnico Italiano
Latvia Latvijas Standarts (LVS)
Litauen Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luxembourg Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Nederland Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norge Norsk Elektroteknisk Komite
Polen Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugal Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Romania Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovakia Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovenia Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Spania Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Sverige SEK Svensk Elstandard
Sveits Electrosuisse