Anskaffelser

Image
Procurement. Workers in an office

EU-OSHA har i sin organisasjon og drift kontinuerlig behov for varer og tjenester. En anbudskonkurranse er en strukturert framgangsmåte for å innhente tilbud i markedet med sikte på anskaffelse av varer og tjenester.

Formålet med anbudskonkurranser ved tildeling av kontrakter er todelt:

  • Å sikre åpenhet rundt tildelingsprosessen
  • Å oppnå ønsket kvalitet på tjenester, forsyninger og arbeid til best mulig pris

Gjeldende forskrifter, dvs. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU om offentlige innkjøp og Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansielle regler for Unionens alminnelige budsjett, forplikter EU-OSHA til å sikre bredest mulig deltakelse, på like vilkår, når det gjelder alle anbudsprosedyrer og kontrakter.

Informasjon om hvordan EU-OSHA behandler anbudsgiveres personopplysninger i forbindelse med anskaffelser er tilgjengelig her.