Muskel- og skjelettlidelser

Musculoskeletal disorders. Woman being treated for musculoskeletal disorders

©EU-OSHA/Adam Skrzypczak

Muskel- og skjelettlidelser er blant de vanligste arbeidsrelaterte helseplagene. Over hele Europa berører de millioner av mennesker og koster arbeidsgiverne milliarder av euro. God håndtering av muskel- og skjelettlidelser bidrar til å forbedre arbeidstakeres liv, men det er også fornuftig ut fra et forretningsmessig perspektiv.

Muskel- og skjelettlidelser berører i hovedsak ryggen, nakken, skuldrene og armene, men det kan også berøre beina. Begrepet omfatter forskjellige former for skader eller forstyrrelser i ledd eller vev.  Helseproblemene kan være alt fra svake smerter til mer alvorlige tilstander som innebærer sykefravær og/eller medisinsk behandling. I kroniske tilfeller kan de også føre til uførhet og uttreden fra arbeidslivet.

De to hovedgruppene muskel- og skjelettlidelser er ryggsmerter/ryggskader og arbeidsrelaterte armplager (skader som skyldes ensidig og gjentakende arbeid).

Årsaker til muskel- og skjelettlidelser

De fleste arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser utvikler seg over tid. Det finnes som regel ikke én enkeltårsak til at muskel- og skjelettlidelser oppstår; ofte virker flere faktorer sammen. Fysiske årsaker og organisatoriske risikofaktorer kan være:

 • Håndtering av last, særlig når dette involverer bøynings- eller vribevegelser
 • Gjentakende eller kraftkrevende bevegelser
 • Ubekvemme og statiske arbeidsstillinger
 • Vibrasjon, dårlig belysning eller kalde arbeidsmiljøer
 • Høyt arbeidstempo
 • Sitting eller ståing i samme posisjon i lengre perioder

Det framkommer stadig mer dokumentasjon som kobler muskel- og skjelettlidelser til psykososiale risikofaktorer (særlig når disse opptrer i kombinasjon med fysiske risikoer), blant annet:

 • Høy arbeidsmengde eller liten grad av selvstyring
 • Lav jobbtilfredshet

Forebygging

Det finnes ikke noen universell løsning, og ved uvanlige eller alvorlige problemer kan det iblant være nødvendig å innhente råd fra eksperter. I mange tilfeller kan løsningene imidlertid være både enkle og rimelige – for eksempel å ta i bruk en trillevogn ved håndtering av varer eller å endre måten ting er plassert på skrivebordet på.

For å håndtere muskel- og skjelettlidelser bør arbeidsgiverne bruke en kombinasjon av:

 • Risikovurdering: Bruke en helhetlig tilnærming der man vurderer og tar tak i hele spekteret av årsaker (se over)
 • Arbeidstakermedvirkning: Involvere de ansatte og deres representanter i diskusjoner rundt mulige problemer og løsninger

Les mer om forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser.

Tiltak

Forebyggende tiltak kan omfatte endringer med hensyn til:

 • Arbeidsplassens utforming: Tilpasse utformingen slik at arbeidsstillingen blir bedre
 • Utstyr: Sørge for at utstyret er ergonomisk utformet og egnet for oppgavene det skal brukes til
 • Arbeidstakere: Øke risikobevisstheten, gi opplæring i gode arbeidsmetoder
 • Oppgaver: Endre arbeidsmetoder eller verktøy
 • Ledelse: Planlegge arbeidet med sikte på å unngå gjentakende arbeid eller lange perioder med ugunstige arbeidsstillinger. Planlegge hvilepauser, rotere eller omfordele arbeidsoppgaver
 • Organisatoriske faktorer: Utarbeide en strategi for forebygging av muskel- og skjelettlidelser

Helseovervåking, helsefremmende aktiviteter og rehabilitering og reintegrasjon av arbeidstakere med eksisterende muskel- og skjelettlidelser bør også vurderes som ledd i ledelsens tilnærming til å håndtere muskel- og skjelettlidelser.

Europeisk regelverk

Viktigheten av å forebygge muskel- og skjelettlidelser er allerede anerkjent i EU-direktiver, nasjonale forskrifter og retningslinjer for god praksis. De mest relevante direktivene er blant annet det generelle "rammedirektivet" om arbeidsmiljø og direktivene som omhandler manuell lasthåndtering, arbeidsutstyr, minimumsstandarder for arbeidsplasser og arbeid med dataskjermer.

I 2007 gjennomførte Europakommisjonen en høring om mulige fellesskapstiltak, herunder nye regelverk. Mulige planer ble lagt på is i påvente av en gjennomgang av EU-direktivene i 2014–15. Muskel- og skjelettlidelser er anerkjent som en prioritet av EU-medlemsstatene og partene i arbeidslivet i Europa.

EU-OSHA overvåker forekomsten av, årsakene til og forebyggingen av muskel- og skjelettlidelser. EU-OSHA støtter også utveksling av god praksis.