Framvoksende risikoer

Arbeidet og arbeidsplassene er i stadig endring med innføringen av nye teknologier, stoffer og arbeidsprosesser, endringer i arbeidsstyrkens sammensetning og strukturen i arbeidsmarkedet, og nye former for sysselsetting og organisering av arbeidet. Dette kan gi grobunn for nye risikoer og utfordringer for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Disse må foregripes og håndteres for å sikre trygge og helsefremmende arbeidsplasser i framtiden.

Et av EU-OSHAs hovedmål er å identifisere og levere pålitelige data av høy kvalitet om nye og framvoksende HMS-risikoer, som oppfyller de behov politiske beslutningstakere og forskere har, og gjør at de kan iverksette effektive tiltak innen rimelig tid.

Med sikte på dette trekker EU-OSHAs europeiske risikoobservatorium veksler på forskning og eksperthøringer og samler inn og undersøker data om trender og underliggende faktorer som påvirker arbeidsplasser og arbeidstakeres helse og sikkerhet. Det utarbeider høringsdokumenter, rapporter, sammendrag og visualiseringer rettet mot politiske beslutningstakere, partene i arbeidslivet, forskere og arbeidslivsrepresentanter på EU-plan og nasjonalt plan for å gi dem den informasjonen og de verktøyene de trenger for å kunne håndtere de nye og framvoksende utfordringene som er identifisert, på en effektiv måte.

Det overordnede målet er å øke bevisstheten om hvordan alle former for endringer — teknologiske, samfunnsmessige, politiske og økonomiske — kan påvirke helsen og sikkerheten til Europas arbeidstakere, samt oppmuntre til at framtidige HMS-utfordringer forebygges i rimelig tid slik at morgendagens arbeidsplasser blir trygge og helsefremmende.

Identifisere framvoksende risikoer

Framsynsstudier

EU-OSHA har utarbeidet en serie framsynsprosjekter med henblikk på å evaluere hvilke konsekvenser nye teknologier, nye arbeidsmåter og samfunnsmessige endringer kan ha for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Prosjektet tar sikte på ikke bare å identifisere nye risikoer etter hvert som de oppstår, men også å foregripe endringer som kan påvirke helsen og sikkerheten på arbeidsplassen.

EU-OSHAs framsynsprosjekter baserer seg på mange forskjellige metoder, som litteraturgjennomganger, samråd med eksperter og scenarioutvikling. EU-OSHA organiserer seminarer for å samle kunnskap, bidra til å gjøre resultatene kjent, og oppmuntre til debatt.

Formålet med arbeidsprogrammet er å støtte politikkutformingen og bidra til å fastsette prioriteringer for tiltak og forskning. Framsynsstudier kan ha stor innvirkning på politikken; for eksempel kan de hjelpe politiske beslutningstakere til å komme fram til innovative løsninger og oppmuntre til en langsiktig strategisk tilnærming.

Emner som allerede er dekket av gjennomgangsserien, er blant annet grønne jobber, IKT/digitalisering, sirkulær økonomi og klimaendringer. 

I tillegg ser en rekke sektorspesifikke publikasjoner om fremtidens jordbruk og skogbruk på nye og framvoksende muligheter og risikoer. 

Drøftingsdokumenter fra eksperter

EU-OSHA publiserer drøftingsdokumenter fra eksperter for å stimulere til debatt om framtidens arbeidsliv og om nye problemstillinger innenfor helse og sikkerhet på arbeidsplassen blant HMS-eksperter og politiske beslutningstakere i EU. I konklusjonene som trekkes i disse drøftingsdokumentene foreslås ofte områder for videre forskning eller behov for tiltak.

Blant emnene som allerede er dekket i gjennomgangene, finner vi nettdugnad, robotteknologi og prestasjonsfremmende legemidler , 3D-utskrift, overvåkingsteknologier og netthandelsbransjen.

Utforsk alle drøftingsdokumenter fra eksperter om framvoksende risikoer