Lederskap og arbeidstakermedvirkning

Image
Leadership and workers participation. Conductor leading a concert

Sterkt, effektivt og synlig lederskap er helt avgjørende for å oppnå god sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Og god sikkerhet og helse er på sin side avgjørende faktorer for en bedrifts suksess.

Å beskytte arbeidstakere mot ulykker og helseskader er ikke bare en juridisk og etisk plikt – det er også et kjennetegn på en bedrift som har gode forutsetninger for å lykkes og vokse.

Risikoreduksjon ovenfra og ned

En bedrifts ledere – toppledelsen og styret – er i en posisjon til å forebygge ulykker og helseskader på arbeidsplassen. Dette kan de gjøre ved å:

 • Forplikte seg til og kommunisere en effektiv HMS-styringsstrategi
 • Utvikle robuste HMS-styringssystemer
 • Overvåke disse systemenes ytelse
 • Gå foran med et godt eksempel ved å følge alle sikkerhetsprosedyrer til enhver tid
 • Motivere de ansatte til å bidra til oppnåelsen av gode HMS-resultater

Prisen for dårlig lederskap

Ineffektivt eller manglende lederskap på HMS-området kan føre til ulykker eller til og med dødsfall i tillegg til psykiske og fysiske helseproblemer blant arbeidstakerne. Det kan skade bedriftens omdømme. Dårlig lederskap kan faktisk medføre betydelige økonomiske kostnader som et resultat av for eksempel sykefravær, tapt arbeidstid og erstatningsutbetalinger.

Godt HMS-lederskap, derimot:

 • Forebygger ulykker og sykdom
 • Øker produktiviteten og effektiviteten
 • Styrker de ansattes motivasjon
 • Hjelper bedriften å vinne nye kontrakter og tiltrekke seg høyt kvalifiserte arbeidstakere

Bli ledende på HMS

Det finnes noen enkle trinn du kan følge for å sikre at organisasjonen din drar nytte av godt HMS-lederskap. Her følger noen praktiske råd, som er hentet fra en veiledning utarbeidet av det britiske arbeidstilsynet (British Health and Safety Executive):

 • Gjennomfør risikovurderinger regelmessig og iverksett tiltak basert på funnene som blir gjort
 • Vurder alltid HMS-implikasjonene ved innføring av nytt personell, nye prosesser og nye arbeidsmetoder
 • Synlig lederskap er effektivt lederskap. Sørg for at lederne jevnlig besøker arbeidstakerne "på gulvet" for å diskutere HMS-problemer og løsninger med dem.
 • Vis engasjement ved å sørge for at HMS-spørsmål alltid står på dagsorden på styremøter.
 • Tilby HMS-opplæring til alle ledere for å skape økt bevissthet omkring verdien av HMS

Involver arbeidstakerne

En av nøklene til godt HMS-lederskap er å sørge for at arbeidstakerne blir involvert. Arbeidsgivere er forpliktet til å konsultere arbeidstakerne i spørsmål som vedrører helse og sikkerhet. Men de har mye å vinne på å gå ut over minstekravene. HMS-styringen har større sannsynlighet for å lykkes når arbeidstakerne oppmuntres til å delta aktivt og når det etableres en dialog mellom arbeidstakerne og ledelsen.

I 2012 lanserte EU-OSHA en toårig kampanje om dette temaet, med tittelen Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen 2012–2013 – Samarbeid, ledelse og medvirkning.

Kampanjen ble avsluttet med et "benchmarking"-arrangement der kampanjepartnerne utvekslet eksempler på god praksis på workshoper med temaer som "lederskapsopplæring" og "HMS-kultur i organisasjonen". Les et sammendrag fra seminaret.